Baqhankqalazele ubundlobongela abantwana baseNyanga

BEDIKWE yeyokosa, abantwana baseCrossroads eNyanga abangama627 babambe uqhankqalazo oluthuleyo ezitalatweni kwiphulo lokufuna indawo ekhuselekileyo njengenxalenye yeGlobal Road Safety Week (GRSW) ngempelaveki.

Uninzi lwaba bantwana beluphuma kwisikolo samabanga aphantsi, iKuyakhanya Primary yakule ngingqi.

Phakathi kweemfuno zeGRSW kukufuna iinkokheli ezomeleleyo kwanokukhuthaza abathatha izigqibo bathathe amanyathelo aza kuthi aphucule ukhuseleko ezitalatweni nasezindleleni.

IGRS Week ibanjwa rhoqo ukususela ngomhla wesithandathu ukuya kowe12 kuCanzibe. Abalwela ukhuseleko lwabantwana, iChild Safe, baququzelele iindibano ezimbini ngempelaveki bephawula ukuzibandakanya kwabo kwiUnited Nations’ Speak Up to Save Lives (#SpeakUp).

Nangona iGRSW igxininisa kukhuseleko ezindleleni ngenjongo zokunqanda inyhikityha yokufa ezingozini, olu lutsha lwaseCrossroads lusebenzise eli thuba ukupapasha intlungu yobundlobongela abaphila phantsi kwayo.

Phakathi kwabo bebethabathe inxaxheba bekukho noNosisi Grootboom,16, waseCrossroads othe: “Sidikiwe bubundlobongela baseNyanga ingakumbi eCrossroads. Awukwazi nokuya evenkileni apha. Ayinamsebenzi eyokuba kunini. Andisathethi ke ngokufa yinto yemihla ngemihla. Yindawo enjani leyo? Kutheni le nto singenokonwaba kwingingqi yethu?” utshilo.

UNombulelo Mavimbela, 17, ofunda eKuyakhanya uthe: “Siqondile ukuba masisebenzise eli thuba ukuze lisazi ihlabathi ukuba siphila phantsi kwemeko enjani. Ndiyathemba ukuba intlungu yethu ifikile kwiZizwe eziManyeneyo. Mhlawumbi bayakutsho bancedise urhulumente wethu ukulwa ubundlobongela baseNyanga.”

Umzali waseCrossraods uVuyisile Mdoda, uthe uyavuya xa abantwana beshukuma ngokwabo ukulwa ubundlobongela.

“Kaloku masikhumbule ukuba ulutsha lwango1976 lwadlala indima enkulu ukuwisa urhulumente wengcinezelo. Jonga nangoku, basebenzise ubukrelekrele aba bantwana. Bangenelele kwiphulo lwehlabathi lokunqanda ukufa ezindleleni babhengeza intlungu yethu. Ndibothulela umnqwazi.”

Omnye umzali, uNoluvo Gxam uthe: “Ndiyathemba liza kwehla izinga lobundlobongela kule ndawo. Kaloku uninzi lwabo babandanyekayo ekwaphuleni umthetho lulutsha. Lo nto ithetha ukuba baza kwehla xa begxekwa ngoontanga babo. Kaloku masikhumbule ukuba bona bayazana indlela abenza ngayo. Lo nto ithetha ukuba umqolo uphandle kubo.”