Basabhuqwa linxele likaKhethsekile esikolweni

Ngokwengxelo bangapha kwezigidi ezingama-23 abantwana abaya esikolweni bengakhange batya apha e-Afrika. Izigidi ezithathu kubo, ziphuma aph’ eMzantsi Afrika.

Ingqonyela yakwaStop Hunger Now SA, uSaira Khan uthi baqokelela iipasele zokutya bencediswa yinkosikazi kaTata uNelson Rolihlahla Mandela, uGraca Machel, ukunceda abo bangenakutya.

Oku kukulungiselela umhla omkhulu wokukhunjulwa kokuzalwa kukaTat’ uMandela, umhla weshumi elinesibhozo kule nyanga sikuyo.