Beliphelelwe lithemba usapho elakhelwe nguChippa

UChippa Mpengesi nabalandeli beqela lakhe, uMphathiswa uNonkqubela Peters namagosa esebe lokuHlaliswa koLuntu phambi kwendlu abayiphe usapho lakwaMhloli UMFANEKISO: JOHNNIE ISAAC

Intlalo yasebugxwayibeni nendlala ayizozinto ayakuphinda akhale ngazo amalungu osapho lakwaMhloli elihlala eLeaches Bay eMonti.

Olu sapho belitshone gabhu ematyaleni, amakhadi enkamnkam sele ehlala koomatshonisa emva kokuboleka imali ezalayo ngenjongo yokulungisa isithuthi sabo esiyiteksi benethemba lokushishina ngaso.

Ezo nzame zafa namthanyana iteksi ayalunga, uMzikayise Mhloli, nenkosikazi yakhe uTheodora Mhloli, basala nenkuntyula yetyala elizalayo eliyiR15 000.

Umatshonisa ababeyiboleke kuye imali wawathabathela kuye amakhadi abo okupeya inkamnkam, kuquka nelentombi endala kaTheodora ephila nokukhubazeka.

Olu sapho liwelwe ngumqa esandleni emva kokuba umphathi weqela lebhola ekhatywayo iChippa United, uSiviwe Chippa Mpengesi, ethe wanceda iSebe lokuHlaliswa koLuntu eMpuma Koloni ekwakheleni usapho lakwaMhloli ikhaya.

UMpengesi uphinde wanceda olu sapho ngefenitshala, ukugqibezela ityala likamatshonisa esele liyiR3000, neglosara yonyaka.

Ukwathe uza kuthumela oomakhenikhi bakhangele eyona ngxaki ifanele ukulungiswa kwiteksi yeli khaya.

UTheodora obekhala iinyembezi zovuyo ubalise amahla ndenyuka adlule kuwo ukuza kuthi ga ngoku. “Kudala ndisihla ndinyuka, ndihamba ndihlala, ndade ndadibana notata lo [utsho ekhombe kumyeni wakhe] eziteksini.

Uye wathatha unyana wam naye wamfaka eziteksini ukuba azizamele kodwa khange kuhambe kakuhle, lo nyana uye wazixhoma. Besihamba sihlala, kuba sasiyonqena le ndawo ngenxa yokuba ilihlathi, yayingazukumlungela lo mntwana wam ukhubazekileyo,” uthethe watsho uTheodora.

Uqhube wathi, iingxaki zemali zaqala mhla wayeka emsebenzini wajongana nomntwana wakhe okhubazekileyo.

“Kwafika unontlalontle wathi kufanele ukuba ndiyeke emsebenzini ndijongane nalo mntwana, okanye ndimnike oonontlalontle. Umntu owayesigcinela lo mntwana wayengenankathalo, emshiya yedwa. Kusemva kokuba ndishiye umsebenzi apho zizokwenyuka khona iingxaki,” woleke ngelo uTheodora.

Uncome uceba wakwaWadi 46 equka iLeaches Bay uNceba Kilimani ngokuzidina ngentlungu yolu sapho nekhokelele kungenelelo lukarhulumente wephondo, nofumene inkxaso kaMpengesi.

UMpengesi obekhatshwa ngabasebenzi benkampani zakhe iChippa Holdings, ukhuthaze uluntu ukuba libe nokuzidina ngeengxaki zabanye abantu.

“Nam ndinguMpengesi ndisuka kwimeko enje, kwikhaya elihluphekileyo. Zange sikwazi nokufunda, zange siye sikolweni. Kodwa uThixo wandenzela inceba, yilo nceba nam le ndizokubuyisa yona kweli khaya. Into endiyicelayo kuthi bantu bakuthi kukuba sibathandeni abantu, sibancedise ukuze babone inceba. Into entle oyenzelwe ngumntu akunyanzelekanga ukuba uyibuyisele kwakulo mntu, yenzela omnye umakhelwane wakho,” utshilo uMpengesi.

UMphathiswa wokuHlaliswa koLuntu eMpuma Koloni uNonkqubela Peters, uthi le ndlu yenye kwizindlu ezilishumi uMpengesi aziphe eli sebe nezenziwe ngetekhnoloji yokwakha.

UMpengesi uthe xa eyichaza le tekhnoloji yenza indlu iphole xa kushushu, ifudumale xa kubanda.

UPeters uthe: “Singurhulumente soze siwugqibe umsebenzi wokwakhela abantu izindlu, sidinga uncedo loo omashishini. Le ndlu siyakhe ngoncedo lukasomashishini, nale fenitshala siyiphiwe ngusomashishini uMr Mpengesi. Siyanqwenela ukuba nabanye oosomashishini bangazeka mzekweni.”

Nengwevu yeli khaya yenze ongazenzisiyo umbulelo. UMzikayise uthe: “Baw’ uMpengesi siyabulela kakhulu ngale nto inkulu kangaka usenzele yona. Ingathi ndisephupheni, ingathi ndiza kushukunyiswa kuthwe bendiphupha. Besesincamile sicinga ukuba sakuphelela pha kwela gali [ityotyombe].”

Uncome noceba wendawo uKilimane ngegalelo alenzileyo ukuze babe bazuza isipho sendlu.