Faka isicelo senkxasomali kaNSFAS ngephekepheke lakho likaGrade 9

Ingxowamali yabafundi ehlohlwa ngurhulumente iNSFAS (National Student Financial Aid Scheme) ibhengeze ukuba zamkelekile izicelo zabo baphumelele uGrade 9 nabafuna ukuya kufunda kwiikholeji zoqeqesho (TVET). 
AbakwaNSFAS bathi ukusukela oko ivuliwe inyoba yokufaka izicelo ngomhla wokuqala kweyoMsintsi, le ngxowamali sele ifumene izicelo ezingaphaya kwe-140 000.  
Emva kokuba kubhengezwe ithuba lokufakwa kwezicelo, abakwaNSFAS bathi bebefumana izicelo eziyi-4 000 rhoqo ngosuku.  
Kule nyanga yeDwarha, abakwaNSFAS bathi ulutsha olungasafundiyo noluphumelele uGrade 9 ukuya kuGrade 12, olunqwenela ukuya kwiiTVET, lungafaka izicelo. 
Izicelo, kwabafuna uyofunda kwiiTVET nakwiiyunivesithi, zisavuliwe de kube ngomhla wokugqibela kweyeNkanga. 
Izicelo zifakwa kumnatha ngokuzenzela i-akhawunti ku www.nsfas.org.za