I-UDM kuMasipala weKSD ithi yanele yinkqubo yoohlohlesakhe.

Umfanekiso we-DDG uSipho Zikode ekunye neNgqonyela ye- ECDC uBuhle Dlulane, uSodolophu weKing Sabata Dalindyebo Local Municipality, uDumani Zozo noSekela Sodolophu we-OR Tambo District Municipality, uCouncillor Robert Nogumla.

 Umkhosi wokhuselo ubuyimise ngxi idolophu yaseMthatha
ngethuba uhlonipha ngokusesikweni usodolophu weKing Sabatha Dalidyebo uDumani
Zozo, ngaxesha linye enikwa inkululeko yobulungu ngulo masipala.

 Ukususela ngoLwesine umhla wama-25 ukuya kuLwesihlanu umhla wama-26,
 izitalato ezinkulu zaseMthatha bezivaliwe
kuquka iSutherland, iMadeira, iYork Road nezinye.

 Olibambela- ntloko kwezonxibelelwano kulo masipala uZibele
Limani uthe, “Eli lisiko elidala elenziwa ngeenjongo zokubuka usodolophu, isithethi
kunye nesigqeba sakhe, ekwayinto ekhe yenziwa nangu-KD Mathanzima ngexesha
lakhe. Kodwa eyona nto ibalulekileyo ngalo msitho kukunika umkhosi wokhuselo
ilungelo negunya lokuthath’ inxaxheba kwimiba echaphazela uluntu lwalo masipala”.

 Wongeze ngelithi, “Umkhosi wokhuselo siyawudinga
kwimiba echaphazela ulwaphulo-mthetho kunye neentlekele eziqubulisayo. Ngoncedo
lwabo sinikele ngeendawo zokuhlala neenkonzo zempilo ngethuba abemi baseQweqwe
neziphaluka behlaselwe luqhwithelo ekuqaleni konyaka.

 Izimvo bezibetha-bethana kuluntu lwale dolophu ngenxa
yokungabonakali kokubaluleka kwalo mbhiyozo. Amaqela aphikisayo aquka iUDM, uMthatha
Retailer’s Association, iEconomic Freedom Fighters nezinye, zikhalele inkcitho
engenasidingo nokumiswa kweenkqubo zedolophu ezincedisa ekuphuhliseni uqoqosho
lwedolophu.

 OnguMbhexeshi
oyintloko weUDM kwiKing Sabatha Dalindyebo uBandile Gqwetha ukhale ngelithi,
“Siphethwe ngendlela engamkelekanga ngethuba singabantu abayinxalenye
yebhunga. Asiyazi ukuba lo mbhiyozo yinto evelaphi, thina siwazi lo masipala ehlwempuzekile
ngenxa yokushokoxeka konikezelo lweenkonzo eluntwini.

 “Sityala uEskom imali ezizigidi ngenxa yale nkcitho, sihamba
siyiva ezitalatweni ngoko ke siyawuchasa lo mbhiyozo sisithi khange ubenangqiqo,
ngowabantu nje abaqhele ukuba ngoohlohlesakhe.”

 Ebuzwa ukuba bengumbutho babona sikhona na isidingo soku uthe,
“Ibisisigqezu nje sokubonisa abantu ukuba okaZozo ungusodolophu, kuba ngokomthetho
lo msitho wenziwa ngolwa suku onyulwa ngalo ukuze kuphungulwe iindleko.”

Wongeze ngelithi, “Asinokuphinda siteketise ngoku
sizakudibanisa umntu nomthetho ukuze sahlulelwe nguwo qha.”

 OkaLimani uzikhabele kude ezi zityolo esithi, “Le nkcitho
ayifikanga nakwikhulu lewaka, kungekho nandlela naphuhliso olunokwenziwa yiloo mali incinci
kanjalo. Abantu abasingqongileyo bahlala bephikisa nantoni na ezisa utshintsho,
kuba nangethuba sinkinkisha imithetho yokuthengisa ezitalatweni nokumisa
kweemoto, abantu balwa kodwa ngoku abanye babonakalisa umbulelo ngeli nyathelo”.

Usodolophu uDumani Zozo kudliwano-ndlebe kunye nephephandaba
I’solezwe,  uthe nguye njengosodolophu
okufutshane nalo mkhosi wokhuselo, ngoko kubalulekile ukuba asebenzisane nawo
kuyo nayiphi imeko edinga izixhobo ezifana nokulwa nobundlobongela kubaqhubi
bezithuthi zikawonke-wonke obukhokelele ekufeni kwabantu.

Wongeze wathi, “Le mibhiyozo yaphunyeleliswa phambi
kwesigqeba solawulo, ngethuba singekabikho isivumelwano sokuyiphelisa iza kuqhubeka.”

 Uthe umkhosi uyinxalenye yophuhliso,  watsho ekhankanye ibhulorho iMancam
eseMqanduli kunye nesikhululo seenqwelo moya, athi lo mkhosi wafaka isandla
kuso.

 OkaGqwetha uthe bazakubhenela emthethweni ukuze bafumane
ingcaciso nangezimoto zikhutshelwa iimali ezinkulu kunye neMandela Scandal
ekudala besenza iziphakamiso zokuba banikwe ingxelo ngayo, kodwa kuthethwe emva
naphambili kungabikho mkhondo.