IANCYL yaseNtshona koloni yonyule iinkokheli ezintsha

Iinkokeli ezintsha zeANCYL eNtshona Koloni

EKAPA: UMBUTHO wolutsha lweANC (ANCYL) lubhengeze uluhlu lweenkokheli ezintsha ezonyulwe kwingqungquthela yesibhozo ebibanjelwe eKaroo Recreational Hall eBeaufort West ukususela ngomhla we26 ukuya kowe 28 kule nyanga.

Le ngqungquthela ibizinyaswe ngamalungu angama-500 abemele ingingqi ezintandathu kweliphondo. Bekukho namalungu amahlanu asuka kwiNational Executive Committee aquka uMongameli weANCYL uCollen Maine no nobhala uNjabulo Nzuza.

Le ngqungquthela ibibanjwe phantsi kwesihloko esithi “The league of Mandela, building a progressive youth voice to liberate the Western Cape”.

Eliqela linamalungu angama-24 lizakukhokhelwa ngu Muhammad Khalid Sayed owonyulwe njengo sihlalo, isekela lakhe ngu Mfuzo Zenzile, unobhala ngu Silas Rataza, isekela lakhe ngu Spokuhle Patrein no Thuso Mpulanyane njengo nongxowa.

USayed uthe iANCYL yeliphondo igqibe ekubeni isebenzele ukukhulula ulutsha kumatyathango endlala, ukungalingani nokuswela ingqesho.

“Siya samkela isibhengezo esenziwa nguMongameli uZuma kweyoMnga sokuzisa imfundo esimahla. Kwaye siyayazi neyokuba ikhona imicela mngeni malunga nokuxhasa oku ngemali. Kodwa siyaluthembisa ulutsh aukuba sizimisele ukuphucula izakhono zabo ngemfundo. Siza kuqinisekisa ukuba ulutsha luqala imfundo kwase creche. Kumaziko emfundo ephakamileyo sizaku qinisekisa ukuba bathatha izifundo ezifana nezibalo, ezobunzululwazi nezobuchwephesha ukuze baphulise ilizwe,” utshilo.

Uthe lifikile ixesha lokuba usekela mongameli weANCYL aphume kweliphondo. “Kungoko ke sibiza amalungu wethu kwingingqi zinke baqalise ukuxoxa ngama gama ezonkokheli zinesakhono sokuthatha esisikhundla sinoxanduva. Sesiyiqwalasele neyokuba ezinye iingingqi sele zibhengeze igama lika Sifiso Mtsweni,” utshilo.

michael.nkalane@inl.co.za