Icandelo leeLwimi zesiNtu eRhodes University lenza ezibukwayo

J.C (Koos) Osthuysen ethetha ngencwadi yakhe entsha elungiselelwe abantu abafuna ukufunda isiXhosa njengolwimi olongezelelweyo. Umfanekiso: NguLwando Ntenda

Okokuqala kwimbali yosungulo
lweencwadi kwesi sikolo, icandelo leeLwimi zesiNtu kwisikolo seeLwimi noNcwadi
eRhodes University belisungula iincwadi ezine nge-14 kweyoMsintsi ku-2016.

Ezi ncwadi zibhalwe ngoompondo
zihlanjiwe zababhali abafana noNjingalwazi Russell Kaschula ongusihlalo weSouth
African Research Chairs Initiative (SARChI) eRhodes University. Eli qumrhu
leSARChI lijonge ukuphuhlisa ngokugqibeleleyo iilwimi zesiNtu, imo elwimi-ninzi
nemfundo kweli lizwe.

Ezimbini kwezi ncwadi
bezisungulwa ngolu suku zibhalwe nguMfundis
i J.C Oosthuysen owayeyinxenye
yequmrhu elaguqulela ibhayibhile ukususela kwisiNgesi ukuya esiXhoseni
ngo-1996. UMfu. Oosthuysen wafumana isidanga sobugqirha (Doctorate) eRhodes
University ngo-2013. Ithisisi yakhe yePhD yayiphanda ngokusetyenziswa kwegrama
yesiXhosa kwiBhayibhile ehleliweyo ka-1942.

Owesithathu kwaba babhali bekusungulwa
iincwadi zabo nguBoudina McConnachie ongumhlohli weMusic and Creative Arts
eRhodes University. UMcConnachie wenza izifundo zePhD kweli ziko yaye uphando
lwakhe lujonga ukuba ungasetyenziswa njani umculo wesiNtu ndawonye
nowaseNtshona kwizikolo zaseMzantsi Afrika ukuze uncedise abantwana ekuqondeni
ngcono oko bakufundiswayo ukususela kumabanga aphantsi ukuyothi ga kwimatriki.

Iincwadi ebezisungulwa kulo msitho zezi
zilandelayo yaye ziyafumaneka kwiivenkile zeencwadi kweli:

       Multilingual Education for Africa:
Concepts and Practices

          
  Ihlelwe nguRussel H. Kaschula
& H. Ekkehard Wolf.

       The Grammar of IsiXhosa

             NguJC Oosthuysen

       Say it in isiXhosa: Yitsho ngesiXhosa

         
NguJ.C (Koos) Osthuysen

       Umculo wam iklasi yam: My music my
classroom

          
NguBoudina McConnachie

Incwadi
ethi Multilingual Education for Africa: Concepts and Practices kaKaschulla
noWolf ijonga amacebo amahle naluncedo enziwa ngamaziko emfundo ephakamileyo
eAfrika ekuphuhliseni nasekukhuthazeni imo elwimi-ninzi. Le ithi The Grammar of
isiXhosa yona icazulula yaye icacisa igrama yolwimi lwesiXhosa. 

Umbhali wayo,
uMfu. Oosthuysen uthi uqinisekisile kule ncwadi ukuba igrama yesiXhosa uyichaza
ngale ndlela isetyenziswa ngayo ngamaXhosa, ingafumananga futhe leelwimi
zaseNtshona. Incwadi yakhe yesibini ethi Say it in isiXhosa: Yitsho ngesiXhosa
isusela kwincwadi yakhe ethi Leer Self Xhosa eyapapashwa ngo-1967 kodwa
engekhoyo ngoku. Le ncwadi ilungiselelwe abantu abafuna ukufunda isiXhosa
njengolwimi olongezelelweyo. 

Inwadi kaMcConnachie yona, ethi Umculo wam iklasi
yam: My music my classroom ibhalwe ngesiXhosa nesiNgesi yaye ifundisa
ngeendlela apho ootitshala banokuthi basebenzise umculo eklasini ukuncedisa
abafundi kwizifundo zabo.

Lo msitho wosungulo lweencwadi ubumkhulu
yaye uzinyaswe ziimfundimani, abafundi nabasebenzi baseRhodes University
kwakunye nabafundi baseVictoria Girls Primary School ebebesonwabisa ngomculo
nemarimba.