iindaba ngokufutshane

Abafundi bathontelene eQunu

Iziko logcino-mbali iNelson Mandela Museum eQunu liyaphuphumala ngabafundi bebanga leshumi abaphuma kwingingqi yomasipala i-OR Tambo nekulapho baye bahlohlwe khona ngezifundo kwanangezinto ezibangqongileyo. Le ndibano yabafundi iye ibanjwe rhoqo ngeeholide zaphakathi enyakeni, neququzelelwa yi-Nelson Mandela Museum. Ziqalisile izolo eziklasi nekulindeleke ukuba ziqosheliswe ngomhla wesithathu kwinyanga ezayo uJulayi. Iinzame zayo kukwakha kwanokomeleza abafundi

Indoda idubule imveku

Iyavela ngalentseni indoda enamashumi amathathu eminyaka ubudala ezinkundleni zamatyala aseBhayi emveni kokuba idubule yabulala inkwenkwana eneminyaka emithathu kuphela kwakunye nenja. Ingxelo eziphuma kuKhapteni Johan Rheeder wamapolisa aseBhayi, zithi ithi lendoda ibizama ukuzikhusela kwizikrelemnqa ebezizama ukumkhuthuza ethi udubula zona kanti uchana inkwenkwe kwakunye nenja. Le ndoda iye yabanjwa nalapho ijongene nezityholo ezithathu zokubulala kwanokuba nompu ongenampepha mvume.

Babhubhile abadlali bombhoxo

Kubhubhe abadlali bebhola yombhoxo ababini beqela iMighty Blues laseBhayi ngeCawa. Esisibini sibhubhe ngethuba ibhasi yeqela eli bebehamba ngayo iye yaphuma endleleni. Abalishumi elinesithathu kubo baye babalekiselwa kwizibhedlele ezahlukeneyo eziphantsi komasipala ombaxa eBhayi. Bebekwindlela * -R334 ngaseTinarha ukwenzeka kwayo. Amaxhoba aphakathi kwamashumi amabini ananye kwa nonamashumi amabini anesithandathu eminyaka ubudala.

Igosa likamasipala libhubhile

Umasipala ombaxa iNelson Mandela Bay uthi uziva wothukile zingxelo zokubhubha kogxa wabo uKarna Chetty nobephezulu kwicandelo lezamandla kulo masipala. Lo kaChetty ube kulo masipala into engangeminyaka engamashumi amabini ephantsi kwedolophu yaseTinarha, nalapho abhubhe eneminyaka engamashumi amathandathu anesithathu ubudala eminyaka.