Ikumkanikazi yomculo wesiXhosa eKapa

UMadosini ekunye noAndrea Dondolo

Ukusukela ngalo Mgqibelo ukuyokutsho kwinyanga yoMdumba ka2017 abaseKapa bazakufumana ithuba lokuqeqeshwa yimvumikazi yomculo wesiNtu enguLatozi “Madosini” Mpahleni simahla.

“Sithi ngamaqhawe ethu ooMadosini kodwa asiwenzeli kwa nto!” kutsho uAndrea Dondolo ongumququzeli weMadosini’s Legacy Project.

UMadosini yinzalelwano yaseMqhekezweni ehlala kwaLanga eKapa. Ukusukela ngoMgqibelo we-15 kweyeDwarha kukhuthazwa nabani na oseKapa onomdla wokufunda ukwenza nokusebenzisa izixhobo zomculo wesiNtu ukuba atyelele eLookout Hill, eKhayelitsha ukusukela ngentsimbi yeshumi kusasa (10h00).

Iinkuckacha ezithe vetshe ungazifumana ku townshiptalent@gmail.com