Imana koosofashoni beMpuma Koloni!

IKHULU loosofashoni abasakhasayo kwiphondo leMpuma Koloni baza kufumana icham lokufunxa amava koomakad’ enetha befashoni ababini eMonti.

Ohlonitshwayo ngokuthunga iimpahla kwilizwekazi leAfrika, uFred Eboka weHouse of Eboka kwakunye noPalesa Mokubung ongumsunguli wenkampani yefashoni iMantsho, baza kube bobabini besenza uqeqesho kwinkqubo yeBuyel’Ekhaya yokuphuhlisa oosofashoni – iBuyel’Ekhaya Fashion Development Programme Workshop namhlanje umhla weshumi, nangomso oweshumi elinanye kweyeDwarha 2019 eMiriam Makeba Centre of Perfoming Arts eMonti.

Aba balikhulu baza kufumana le nyhweba, baza kuncanca ulwazi oluthe vetshe ngeqonga lezefashoni, besabelana ngemiba eliqela kuquka nabagagene nako kulo msebenzi.

Ukanti imisebenzi yabo yobuchule iya kunikwa ingqwalasela emva kokuba kubhengezwe amagama wabalishumi abaza kuxhamla kwinkqubo yoqeqesho noMokubung kumagumbi akhe okusebenzela eRhawutini ukususela nge21 kweyeDwarha de ibe ngowokuqala kweyeNkanga 2019.

Yiminyaka engama25 iHouse of Eboka isaziwa ngemithungo yodidi netsala umdla. Le nkampani, eyaqalwa ePhiladelphia, sele inxibise amagama amakhulu aziwayo afana noGraca Machel kwakunye nenenekazi lokuqala kweli uGqr Tshepo Motsepe.

Ukanti iMantsho kaMokubung neyaqalwa ngoka2004, ibonakele kumaqonga wefashoni kumazwe aquka eli, iMilan, iNew York, Brazil, Greece neSweden.

Ukanti uPalesa wakhe wafumana iGQ Best Dressed Award neLifetime Achievement Award.

Aba sofashoni balishumi abaselula baza kufumana ulwazi ngeshishini lomthungo kananjalo bayile ezabo iimpahla eziza kuboniswa ngqo kwiBuyel’ Ekhaya Fashion Show eza kubanjwa ngomhla we13 kweyoMnga 2019 eHemingways Mall eMonti.

Lo msitho uza kudibanisa oosofashoni abafana noPalesa Mokubung weMantsho, uFred Eboka weHouse of Eboka, uLaduma Ngxokolo weMaxhosa, uLinda Sithole kwakunye noMzukisi Mbane we-Imprint ZA.

“Iinjongo zalo mboniso kukudala iqonga lokuveza abathungi abaselula beMpuma Koloni ngokubambisana namagama aziwayo kweli qonga nangokunjalo nokubaphuhlisa,” kutsho iBuyel’ Ekhaya.