Ingxabano ngemali kaRaf

Kujongenwe ngezikhondo zamehlo kusapho lwaseChris Hani eMthatha kulandela isiganeko sokukhutshwa konyana omdala weli khaya nekuvakala ukuba ukhutshwe phandle ngunina omzalayo.  

Le mbambano sele inexesha iqhuba kweli khaya kwaye abahlali, amapolisa, noonontlalontle bohlulakele kukusombulula ukungaboni ngasonye.

 Ixhoba uNkwenkwezi Majombozi onamashumi amabini anesixhenxe (27) eminyaka ubudala wafumana imali eyi-R850 000 kwingxowa-mali yeengozi zendlela iRoad Accident Fund (RAF) emveni komonzakalo emlenzeni ngethuba egaxeleka engozini eMonti ngo-2011.

Kungoku nje iingxelo zithi akanayo nesenti emdaka ebhankini uphila ngokungqiba kumama omdala ahlalisana naye kwakule ndawo yaseChris Hani.

Kwesi sixa-mali esiyi-R850 000 uMjombozi wathatha imali eyiR420 000 wathenga indlu enamagumbi amane eChris Hani ngoDisemba ka-2013 waze kamva wandisa le ndlu yanamagumbi asibhozo.