Ingxaki yamanzi ibuyile kwakho eGcuwa

UKUBA imvula ayinanga kummandla waseMnquma kwezi veki zimbini zizayo, amanzi azakuphela athi kroqo eGcuwa nakwiindawo ezingqongileyo.

Oku kungokuba amanzi kwidami laseGcuwa aya ephela ngokuphela nanjengoko igqibele kudala ukuna imvula kule ndawo.

Idami elikhulu laseXilinxa, eNgqamakhwe, elithumela amanzi kwidami laseGcuwa, nalo likwimeko embi ngokomlinganiselo wamanzi.

“Amanzi ashiyekileyo kumadami ethu alindeleke ukusebenza de kubengomhla weshumi elinesihlanu kwinyanga yeThupha,” utshilo uSiyabulela Makunga, osisithethi kumasipala waseAmathole.

Ngexa yale meko, umasipala kule veki ugqibe kwelokuwavala amanzi eGcuwa ngooLwezibini nangooLwezine, ngeenjongo zokuwonga.

UMakunga uthi kwezinye iintsuku, amanzi azakuvulwa ngentsimbi yesithoba kusasa aphinde avalwe ngeyesihlanu malanga ze aphinde avulwe ngentsimbi yesithoba ebusuku ukuya kuvalwa ngeyesihlanu ekuseni.

UMakunga uthi amatanki azakufakwa kwiindawo apho kuvalwe amanzi khona.

“Sicela uluntu ukuba luwasebenzise ngendlela enononophelo amanzi, ukonga la sele sinawo.”