Inkampani yomgodi iHarmony izakuvuselela isikolo saseNtsonkotha

Inkampani yemigodi, iHarmony Gold, izibophelele ekunikeni imbeko abasebenzi mgodini abasebenze kule nkampani besuka kwidolophu yaseLady Frere ngokuthi ivuselele isikolo samabanga aphakamileyo iNtsonkotha.

Ingxelo ithi le nkampani ivumile ukuba izakwakha amagumbi okufundela amatsha alishumi elinesithathu,iziko lenzululwazi,ithala leencwadi nokuhlaziywa kondonga.

Unozala walo mbono, uSabelo Mgotywa, owayesakuba ngunobhala wombutho wabebenzi mgodini NUM, ucele uncedo egameni lamadoda amaninzi alahlekelwe ziimpilo zawo emigodini.

“Ndithe ndakubona imeko yesi sikolo ndavakalelwa noko ndacela inkampani le yakwa Harmony, khange balibazise ukuza kubona ukuba banganceda ngantoni,” utshilo uMgotywa.

Uthi oku kungenxa yokuba baninzi oonyana bengingqi yaseLady Frere ababhubhele emigodini; abanye babuye begula ngenxa yeengxaki ezahlukeneyo emigodini.

“IChris Hani sesinye sezithili esinamadoda amaninzi athe asebenza emigodini yaseHarmony Gold – kungoko sibone kufanelekile ukuba sizise olu ncedo kwesi sikolo,”utshilo uMgotywa.

IMpuma Koloni lelinye lamaphondo athi akhuphe amadoda amaninzi ukuya kusebenza emigodini eyahlukeneyo eMzantsi Afrika ukusukela kwiminyaka yo-1950, utsho uMgotywa.

“O.R. Tambo, Amathole, Alfred Nzo neChris Hani zezona ngingqi zisinika abasebenzi kungoko siye sigxininise uncedo kwezo ndawo ngokuthi sivumelane nabantu ngalo nto sinokuba nceda ngayo,” utshilo uMgotywa.

Isikolo saseNtsonkotha sesinye ezilithemba lesithili saseChris Hani ngokufumana amanani aphezulu kubafundi abathi baphumelele ibanga leMatriki.

Isithethi seenkampani yakwaHarmony, uMahadi Letsoi, uthi bajonge ukugqithela kwezinye iindawo zeMpuma Koloni.

“Sizakusebenzisa imali engangamakhulu amahlanu amawaka (R500 000) kulo msebenzi waseNtsonkotha, ngoku sijonge ukuya e-O.R. Tambo sincede ezinye izikolo,” utshilo uLetsoi.

Inkampani yakwa-Anglo Gold kunyaka ophelileyo ivulele abahlali baseLambasi, eLusikisiki, ithuba lokuba bathengise umbona wabo kwinkampani yakwaKellogs.

Ingingqi yaseLady Frere ihambe emva ngokwamanani wabo bathe baphumelela kwibanga leshumi (Matriki) kunyaka ka-2016, oluncedo kulindeleke ukuba luphucule umgangatho wemfundo kwesi sikolo nesithili ngokubanzi, itsho ingxelo.

Isebe lemfundo eMpuma Koloni lizakukhokela iphulo lokuvuselelwa kwesi sikolo.