Inkcazelo yamaphupha

Umphilisi uLulama Mpahla, olawula amaphupha

Iphupha: Ndiphupha kusithiwa mandisuse le nto isemvakwendlu xa ndisomba kuphuma iiten senti ezintathu, kukho umntu othi, akazundinika le nto ukuba andikhuphi, andiyazi ukuba yintoni leyo ndothuka ndingekayinikwa.

Impendulo: Indawo leyo uhlala kuyo ayihlambulukanga konke konke. Zininzi izinto ezilapho, khumbula ke ukuba ezinye zezizathu eziphambili apha esintwini kumcimbi wokuvula ikhaya inxiwa kukuba xa uthe wenziwa ikhaya elo liye likhuseleke kwizinto eziliqela kuquka nemimoya emdaka.

Ndingatsho ke ngokungafihlisi ukuba iphupha elo lakho lichaza ezi zinto zilandelayo: Ukuvulwa komzi, Ukuwukhusela ngokonyango lwesintu kwakunye nokungenisa izihlwele zakho ngaphakathi. Chosi.

Iphupha: Ndiphupha ndisilwa nomfana endingasathandani naye, ndilwe ngamandla ndamoyisa sanengxoxo mpikiswano emapoliseni. Ikwangathi ndikhulelwe koda ukuzijika kwam oko kukhulelwa ndiphethe ndihamba esikhululweni samapolisa engasavuyanga.

Impendulo: Iphupha lakho lichaza umbangiswano malunga nemeko yakho yothando. Khumbula ukuba ngamanye amaxesha iphupha alithethi lento ivelayo koko lizama ukukusondeza kwimeko ekumila kunjalo.

Ndingathanda ukucebisa ndithi zama ukudibana nemboni ukuze uzokwazi ukufumanisa ukuba zintoni ezingumqobo nezibangela ukuba iimeko zakho zothando zingabi namiphumela iphucukileyo.

Kungenzeka ukuba kukho nto engunobangela woku. Zama ke ufune uncedo ngokukhawuleza.

Ukanti ndingathanda nokucebisa ukuba ukhe ukhangele ukuba umfana lowo wawuhambisana naye kwenzeka ntoni ngaye, kungenzeka ukuba udinga uncedo lwakho.

Iphupha: Ndiphuphe kathathu ndiwela emlanjeni okanye elwandle. Into emangalisayo amanzi maninzi baxakwe kuwela endihamba nabo.

Kodwa ndakufika abhekele amanzi avule indlela. Ndibabize bawele. Ndiwele nam. Ndakuwela asuke aphinde adibane agcwalise. Ingaba lithetha ntoni?

Impendulo: Vuya wena ubabalweyo kuba umnwe ukhombile kuwe ngokuba wena unobizo kwaye ubizo lwakho lucaciswa gca liphupha eli lakho. Wena uphuma kwikhaya labantu abangamagqirha okanye ekuthiwa xa kuthethwa bamhlophe. Zama ke sisi ukusondela ekubeni uyamnkele ingulo le nanjengoko ungenokwazi ukuyibaleka. Camagu!

Iphupha: Ndiphuphe imali ingathi bendidlala ilotto, ndaphumelela imali engange-R1000. Emva koko ndiphindile ndadlala ndaphumelela imali epha ku-R50 000, zange ndakhe ndayidlala ilotto.

Impendulo: Camagu! Lifikile ixesha lokukhululwa kwakho. Kuza kuwe iindaba ezimnandi eziqulathe into ezakuchulumancisa kakhulu. Kungekudala uzakuvuzwa ngenxa yomonde wakho.

Iphupha: Ndiphupha ndisemanzini emsingeni, omnye umama osisizalwane oliqgirha endibonisa umthi.

Impendulo: Wena unobizo wenyuliwe phakathi kwabaninzi. Zama ke ukulawulela abantu bakowenu iphupha elo ingakumbi abo basondele kumama lowo wayeligqirha. Kukho into oyakuyizuza ngoko. Camagu!

*Ungasindwendwela kuFacebook (ilisolezwe) nakuTwitter (@ilisolezwe) usishiyele umyalezo okanye uthumele ku isibhalo@inl.co.za