Intlupheko yandenza ndaliqhawe

Ndinjenje kungenxa yentlupheko,

Ndiliqhawe eliqhakazileyo neliziqhenyayo,

Iqhawe eliziqhayisa ngobuqhawe nobugagu,

Ndiqaqambile ndiqatshelwe nazingqondi,

Ndiwuqinisil’umqolo kuba ndiliqolo kwamna,

Ndagob’umnqonqo ndathozama,

Ndiqamele ngobuqhijili bokuqaqambisa ikamva lam,

Nditsho nangoku ndithi ndiliqhawe .

Kwakungeyontando yam,

Kungeyiyo nentando yabazali bam,

Okhokho bam nabo abanagalelo,

Nditsho nezinyanya azinasandla,

Kwakuyintando kaMvelingqangi,

Konke okwenzeka phantsi kwelanga,

Kwenzeka ngentando yalowo wasidalayo,

Ophila phantsi kwelanga akanatyala,

Ityala malingathweswa mntu,

Akukho namnye onokukugweba,

“Kungako ndisithi umzingisi akanashwa.”

Intlupheko ayinamnikazi,

Ukuhlupheka kuyashiyana,

Ezingqondweni zongantweni ulikhoba,

Emehlweni engqondi ungungqondo-ngqondo,

Entliziyweni yakho kugcwele inzondo nentiyo,

Uzibuza imibuzo engaphendulekiyo,

Mna ndingotheni, ndoneni kabani?

Xa bekutheni?

Yiwa uvuke uzivuthulule uthathise uyeke ukukhalaza,

Nditsho ngomzimba ongenaxhala ndithi ndiliqhawe .

Ukuhlupheka kunesigqezu,

Intlupheko ikhatshwa ziimpazamo,

Ungenil’entluphekweni wasola abazali bakho,

Ukufa uhlupheka seyilityala lakho,

Yilwa nentlupheko ungasoli abantu,

Unamehlo okubona, unezandla zokubamba,

Unengqondo yokucinga, unenyawo zokuhamba,

Unendlebe nje unetyala,

Mna nentlupheko namhlanje sizintshaba,

Mna nentlupheko sakhula singamathe nolwimi,

Namhlanje sizintlaba-zahlukane,

Enkosi Mdali ngokundipha ingqondo yemveli,

Akusenani noba wandibandezela eyesikolo,

Ingqondo esebenza ngokugqibeleleyo nangokuqonda,

Ndinga nakusasa ndingema phambi kwezihlwele ndithi,

“Intluphekho yandenza ndaliqhawe”

Andizigwagwisi nganto ,

Andisosikhakhamela, ndingesiso nesinhanha,

Kodwa ingaphakathi lam liteketeke,

Andinibangisi nto, ndingasoli kwanto,

Ndiqhayisa ngobuqhawe nobuqaqawuli boMvelingqangi,

Ndiqhayisa ngothando nenkxaso macal’onke,

Andisebenzisanga buqhophololo,

Ndingasebenzisanga zigalo,

Ndisebenzise ubuchule nobuchwepheshe,

Ndancediswa yintobeko nokuthembeka,

Umonde nethemba zizikrweqe zakowethu,

Kungako ndisithi !

Ekunyamezeleni ukhona umvuzo.

Andinabango nantlupheko,

Ndingenabango nabo nobutyebi,

Ntonje ndibulela le ntlupheko ngokundishiya ndiqhakazile njengeqhaji,

Umqhagi uyakhonya ekuzeni kusa,

Kungakhony’umqhangi kusondel’ukukhanya,

Kumfiliba kusisithoko sobumnyama

Umqhagi kulo ndawo ukuyo awukulibali ukukhonya,

Nawe ungamncami uThixo.

Iinyembezi zezolo yincindi yobusi ngomso,

Khala uzithulise, ulile uzithuthuzele,

Uqokelele ubomi bakho, ubenze bubeyimbumba,

Ungunozakuzaku wesiqu sakho,

Ungumongameli womzimba nengqondo yakho,

Ungumphathiswa wentliziyo yakho,

Ubomi bobakho bulawule ngengqiqo hayi ngegqudu,

Nditsho ndingenavalo nadyudyu,

NdinguNodeliqabaka umbhali-sihobe,

INTLUPHEKO YANDENZA NDALIQHAWE.