Isiganeko Sosuku

UMbanga James George Benjamin Molefe, unyawontle kunye nenqununu, ngalo mhla we-15 kweyoMsintsi 1901, walibon’ ilanga eMbulwana, eMnambithi kwiphondo laKwaZulu-Natal.

UMolefe wayengomnye wabefundisi bokuqala abantsundu kwinkonzo yaseRhabe ukuthwala isidanga kwiYunivesithi yaseFort Hare ngoka-1932. Emva kokufumana isidanga sakhe seeMasters eColumbia University eNew York, uMolefe wanqwala xa echongelwa kwisikhundla sokuba ngunyawontle eNew Brighton, eBhayi ngonyaka ka1939.