I’solezwe libhiyozela iminyaka emithathu

I’solezwe lam, I’solezwe lakho, I’solezwe lethu, Anivanga na ub’umntwan’ugqib’iminyaka emithathu? Anivanga * ’ub’umntwana uqingqe wema de wahamba? Waqingqa wahamba de wawel’itonela eyophakel’amagoduka, Anizivanga na indab’ezimnandi zokukhula kosana? Ndithetha ngomntwan’abaninzi ababemgxeka bemgxibha besithi uzogxobha, Namhlanje sonke siyanqwala siyaqhayisa Qhayi-qhayi siqhwab’izandla.

Ukufika kweli phepha satsho sabuy’isidima somz’ontsundu, Kwakungelulanga kwaye kungemnandanga ukuzalwa kolu sana, Kodwa xa kunamhlanje siphakula kuvimba, Siyangcamla simunc’intupha, I’solezwe lizindlebe zethu, lizinyawo zethu, lingamehlo wethu, Laligqobhoz’itonela langeneNtshona-Koloni, Lagubhulula, liwuvuselel’umlisela nomthinjane obulahlekile, Lahlaziy’izazela kumatshivela namatshijolo, Lathunuka nakwabo bebesebedludle neelwimi zaseNtshona, Sithi Huntshuuu!! Ngokubhentsis’imvelaphi yethu, Nebiseyidukile njengokhozo lezimba kuqaqaqa, Ukuzala kukuzolula.

Ukuqala kweli phepha ayekhona amagwala eshwabula, Ukuqala kweli phepha zazikhona izibhoxi zimbombozela, Ukuqala kweli phepha babekhona abagxeki bekhwina, Ukuqala kweli phepha zazikhon’iingcuk’ezambeth’ufele lwegusha, Ukuqala kweli phepha babekhon’osawukhe sibon’uba lophelelaphi, Ukuqala kweli phepha babekhona ababevez’amazinyo bewenz’ihombo, Ukuqala kweli phepha babekhona abahanahanisi, Kunjani xa kunje?

Namhlanje urhatyazo lusukil’emehlweni sonke siyabona, Namhlanje inkukhu isikw’umlomo, Namhlanje lihamba lidlule kwirhexe elirhabaxa, Namhlanj’umxhelo udlavuke wadlakadlaka koomonashe, Iphepha elingathunywa lingayi, Iphepha elingabizwa lingasabeli, Iphepha elibhentsisa amanyundululu, Phepha ndini elasikhuph’eGibhitha Phepha elasifaka eKanana ezweni lobusi, Kuxhelw’eXhukwane kwinto ezikha ngentloko kacetshana kwelamangesi ulwimi, Kusindwe ngobethole kuthi zingcathu kulwimi lwasemzini, I’solezwe liwela umlambo ugcwele.

Kumsunguli sithi ngxatsho kwedini tshotsh’ubekho, Kubahleli ndithi qulani niligangathe makwedini idabi lisesenyeleni Tatalahoshe kubasebenzi beSolezwe abanomonde nenzondelelo, Kubabhali neentatheli ndithi qaqambani nixelinyibib’ehlobo, Zeningadinwa maqobo namaqobokazana, Niyibambe nibambisane ningayiyeki iphuncuke, Umanyano nentsebenziswano kusikhulule kwimbandezelo zokujongelwa phantsi kulwimi lwethu, Le nto niyiphathisiweyo niyibambe ningayiyeki, Abakhalazayo basazalwa nakaloku nje.

Isimo nesimilo senu siwenze walula umsebenzi wenu, Ukunyameka nokunyamezela kuko okubeke eli phepha endawen’ebanzi, Nishiye ikratshi nokuzidla nakhetha ukuzingca, I’solezwe lifanelwe yindod’enephimbo nomoya, Idanduluk’enkundleni ityatyadula, Alifanelang’amayilo namagwal’afana nam, Kub’aligqibeli ngokusiphakela zishushu, Lisondl’emphefumlweni, livuse nenxele likaKhethsekile, Lizis’uyolo loxuth’ingqumbo kub’apho kulele khon’ikat’eziko kubanengqumbo.

Khula phepha ukhuluphale kodwa ungakhokhobi, I’solezwe sisijoli ezisisindleka ngamathol’endaba, I’solezwe sisithunywa esathunyelwa nguXhosa uba lisiphathele ezemidlalo nolonwabo, Hamba phepha lam unwenw’okomlilo wedobo, Lilawula amaphupha, lisombulul’iingxaki zabantu, Kubahleli ndithi qulani niligangathe makwedini idabi lisesenyeleni, Ndithi vezan’ubuhle nokunambitheka kolwimi lwethu ningoyiki, Nibuyis’isidima nokuzingca kwesizwe sikaXhosa, Hamba ungemi usisigidimi samaXhosa uthunyiwe, Hamba ungatyhafi sisajonge lukhulu kuwe phephandini, Yanga uQamata angongez’amandla, Amandl’okunwenwela nakwamanye amaphondo, I’solezwe liwela umlambo ugcwele.