Iyakhula iDream Afrika kaNongauza

Lwazi Nongauza

Umfana oyinzalelwane yaseGotyibeni kuTsolo nosele ezenzele igama eGoli ngenkampani yakhe efumaneka kumnatha iDream Afrika, uLwazi “Nyanakancesh” Nongauza (31) akuwuvali umlomo ngenxa yempumelelo yeli shishini.

IDream Afrika iphumelele kwindawo yesibini kukhuphiswano ebelubanjwe yiPioneer Nation Pitch session eRhawutini, nalapho emke ezibambele imali engange-R75 000.

Le nkampani iDream Afrika, ijongene nokupapasha amanqaku asele epapashwe ngamanye amaphepha okanye umabonakude ingakumbi elo ithe yabalibali elinomtsalane ngosomashishini osemtsha.

“Nanjengoko singekabinazixhobo zaneleyo kule nkampani, into esiyenzayo siyiDream Afrika sithatha amabali asele ephekiwe akugqiba apapashwa zezinye iindawo. Amabali amalunga nabantu abatsha abakwezoshsishino mabali lawo athe anika umtsalane okanye akhuthaza uluntu, amabali athetha ngeAfrika uphela,” utshilo uNongauza.

“Kwisivumelwano selayisenisi yeDream Afrika sesokuba sikhuphe into esele ikhutshiwe singayithathi siyenze eyethu. Oku sikwenza kuba sisaqala singekabinanto. Umzekelo sisasebenzisa iDestiny Magazine. Thina sijongene nokukhuthaza kwanokuphuhlisa abo somashishini batsha basakhulayo,” woleke ngelo uNongauza.

UNongauza uthi kwindawo asebenze kuzo kakhulu, efana no3rd Degree uye waqaphela ukuba ithuba linqabile lokupapashwa kwamabali abantu abatsha abakwezoshishino bakumazwe akooKenya nakooTanzania.

IDream Afrika, iqashe abantu ababini abasisigxina ze wamnye owethutyana. Amagumbi okusebenzela ayikabinawo, basasebenzela ezindlini zabo.

Uthi ngokuye kukhula kweshishini lakhe ekuhambeni kwethuba uceba ukulinyusa inani labo bakwingqesho. UNongauza uthi, xa bezakubamba iindibano njengoko bengenalo igumbi basebenzisa amagumbi ethutyana abekelwe bucala abantu abatsha iActivate Leadeship.

Uthi injongo yayo yonke lenkampani yakhe kukuthatha nelizwe loMzantsi Afrika alibeke kwelinye iqondo. Uthi kuphuhliso akuthi alenze uyakukhulisa nephondo lakhe iMpuma-Koloni njengoko esithi osomashishini asele bezimele basanqabile ingakumbi kumashishini afana nelilakhe.

UNongauza uthi, umsebenzi wakhe unemicelimngeni emininzi kakhulu.

“Kodwa ndingathi yeyona indikhuthazayo nangakumbi kwimpumelelo yam.

“Kweminye yemicelimngeni endithi ndijongane nayo bubunzima bokufumana uncedo (sponsor) yiminyaka yam isemincini nto leyo indenza ndingathembakali kwabaninzi,” uvale ngelo uNongauza.

Kumyalezo wakhe awushiyele abantu abatsha kukuba bavuke baphuphe kwaye basoloko bezisondeza nabantu abasele bephumelele kodwa abakwaziyo ukulinikeza ulwazi, bangalindeli ukuqeshwa.

UNongauza sele esebenze kwiinkampani ezininzi zeendaba ezifana no-eNCA, Business Today kwakunye nePower Fm. Okwangoku usebenza okwexeshana kwinkampani edidiyela iinkqubo zikamabonakude iUrban Brew. Uthi izixhobo ezisetyenziswa ngabasebenzi bakhe ziphuma kuye epokothweni.