Izigidi

kulwakhiwo

luka-N2

IQUMRHU elijongene noohola beendlela kweli iSanral iza kuqalisa ngephulo lokuphucula indlela uN2 phakathi kweedolophu iRhini kunye neQonce. Eli phulo lichazwe nguSanral njengelidibanisa isixeko saseBhayi nesaseMonti nezichazwe njengombindi wophuhliso kweli phondo.

Uhola wendlela uN2 ukwadibanisa iphondo leNtshona Koloni nelaKwa-Zulu Natal. Iza kutyabula imali eqikelelwa kumakhulu alithoba ezigidi zeerandi, (R900 million). USteven Robertson ongumanejala ojongene neendlela kule ngingqi uthe, “Le ndlela yayakhiwe ngeminyaka yoo-1960, ezinye zeendawo kuyo azisekho mgaqweni wokhuseleko lamaxesha ale mihla.”

URobertson ukwathe kukunyuka komthamo wezithuthi kule minyaka ilishumi idlulileyo ongunobangela wokuba uphuculwe umgangatho wale ndlela. “SinguSanral sizimisele ukuphucula umgama wendlela ocacileyo kubaqhubi ngenjongo yokuphungula amanani eengozi,” uqhube watsho uRobertson. Ukwathe ukuphuculwa kwale ndlela kuza kumelana nokunyuka komthamo weemoto olindelekileyo kumashumi amabini anesihlanu eminyaka ezayo. URobertson uthe banayo imiceli-mngeni abajongene nayo, “Kukho iinduli zamatye ekufuneka ziqhekeziwe ngakumbi kwindlela edlula umlambokazi weFish River. Kufuneka senze indlela esecaleni ngethuba kusandiswa ngakumbi le kuhanjwa kuyo.” Iqumrhu lakwaSanral likwenze izifundo ngemiba ethinta ezendalo neYunivesithi yaseRhodes. Kukho izityalo eziza kutyalwa leli qumrhu kwaneli ziko lemfundo kule ndlela neliza kuvelisa imisebenzi efikelela kumakhulu amathathu anamashumi amathandathu.