Izizwe ezimanyeneyo zimisela iphulo lokulwa ukuthengiswa kwabantu

Umphathiswa
wesebe lezekhaya kweli uMalusi Gigaba uzakuba yinxalenye yokumiselwa kwephulo
lokulwa ukuthengiswa kwabantu eMzantsi Afrika nakwihlabathi. Eli liphulo
lombutho wezizwe ezimanyeneyo iUnited Nations elijongene nokulwa ukuthengiswa
kweziyobisi nolwaphulo mthetho kwihlabathi. UMzantsi Afrika uphakathi kwamazwe
alishumi elinesithathu athe atyunjwa ukuba agxile kumsebenzi wokulwa
ukuthengiswa kwabantu kwihlabathi.

 Ngenxa
yeliphulo amazwe athatha inxaxheba azakuncedakala ukuqinisa inkqubo zawo
zokulwa ulaphulo mthetho kwimida yalamazwe. Amazwe amaninzi ehlabathi anengxaki
zokuxhatshazwa kwemida yawo engenwa lula zizaphula mthetho. Oyintloko
yeNational Public Prosecution uAdvocate Shaun Abrahams ulindeleke ukuba
abeyinxalenye yalenkqubo yokumiselwa kweliphulo. Ukumiselwa kweliphulo kuzakuqala ngentsimbi yesibini ngalemvakwemini yanamhlanje ePitoli.