Kubanjwe umsebenzi wasePosini kuphango lweR720 000 eDordrecht

UMphathiswa wezoNxibelelwano nobuChwepheshe bezobuXhakaxhaka, uStella Ndabeni-Abrahams, utyelele iPosi yakuQoboqobo ngoLwesine njengenxalenye yotyelelo lwakhe kumaziko athile eeposi zaseMpuma Koloni.

Utyelelo lukaNdabeni-Abrahams luza emva kokuba kuqapheleke ukukhula kophango kwiiposi zeli phondo. Zimalunga neshumi elinesithathu iiposi ezithe zaphangwa eMpuma Koloni kwathathwa imali ekwizigidi ezilishumi elinesithathu zeerandi (R13 million). Enye yemali ephangwe kwezi posi sele iphinde yafunyanwa.

Kwisehlo sokuphangwa kweposi yaseDordrecht ngomhla wesithathu kule nyanga, kubanjwe umsebenzi wala posi ekunye negosa elixelenga kwisebe lezempilo kwakunye nommi waseBurundi.

Iingxelo zithi uphango lwaseDordrecht lwenzeka kwimizuzwana emva kokuba imoto yoonogada yemali ifike nesixa semali. Amadoda amathathu ambonzeleka abetha unogada bathatha nompu wakhe, emva koko banyanzelisa imali kubasebenzi baseposini. Baphele enyanyeni neR720 000.

Ngethuba lophando, kubanjwe abarhanelwa ababini kuquka nommi waseBurundi kuKomani, ze kwaphinda kwabanjwa igosa leSebe lezeMpilo ekurhaneleka ukuba belikhwelise abaphangi. Kwindlu yeli gosa lezempilo, kufunyenwe iR250 000, nalapho lithe isiqingatha sale mali sesegosa laseposini. Abarhanelwa bebevelile enkundleni kule veki.