Kukhuthazwa iilwimi zesiNtu

Kapa:

Njengenxalenye yokuvakalisa ukubaluleka kokuthethwa nokwaziwa kweelwimi eziliqela nokubhiyozela inyanga yamagqala eelwimi, ijaji edla umhlala phantsi kweli ujaji Elbie Sachs ubesi sithethi esiphambili kumsitho webhodi yeelwimi kweli lizwe loMzantsi Afrika iPanSALB, nalapho bekukwanikezwa nembasa kwabo bathe bathatha inxaxheba ekuxabiseni nasekubeni negalelo ekuqinisekiseni ukusetyenziswa kweelwimi zenkobe.

Lo msitho ububanjelwe kwiziko lenkomfa lamazwe ngamazwe eKapa ngobusuku bayizolo ngoLwesibini. Ubuzinyaswe ngabantu abathe badlala indima ekuthethweni nasekulweleni ukuthethwa nokuxatyiswa kweelwimi kumabakala awohlukileyo. Kulapho uJaji Sachs ekwakhokele nengxoxo ezimalunga nokuhlonitshwa nokuqatshelwa kwamalungelo eelwimi, ukuphakanyiswa kwazo kwanokumanywa kwazo.