Kuvulwa ityala elitsha ngokudyarhazwa kwemali kaMandela

ISITHETHI seDemocratic Alliance kuzwelonke uRefiloe Nt’sekhe ngoMvulo uzakuvula ityala kumapolisa aseFleet Street eMonti, elivulela umlawuli-jikelele kurhulumente waseMpuma Koloni uMarion Mbina-Mthembu okhankanywe kaliqela kwingxelo yoMkhuseli woLuntu ngelithi nguye unobangela wokudyarhazwa kwemali eyayihlelelwe ukujongana nomngcwabo kaNelson Mandela ngo2013.

UMbina-Mthembu wayeyintloko yesebe lezezimali ephondweni ngelo xesha.

NgoMvulo, uMkhuseli woLuntu uAdvocate Busisiwe Mkhwebane ubhengeze ingxelo kulandela imali ekwizigidi ezithandathu zeerandi ezachithwa nguMasipala iBuffalo City ngethuba lokubhubha kukaMandela ngonyaka ka2013.

Ngokukonke, yimali engangezigidi ezikumakhulu amathathu eerandi (R300 million) eyaphunyezwa ngurhulumente waseMpuma Koloni, phantsi kwentende yeArhente yezoPhuhliso yaseMpuma Koloni (ECDC), ukuze ijongane nomsebenzi wokuququzelela ukubhubha kukaMandela apha ephondweni.

Endaweni yokuba isebenze eyona nto iphunyezelwe yona le mali, amagosa karhulumente aseMpuma Koloni ayehlisa ngomlenze enye yale mali.

UMkhwebane uthi inyathelo lokuphunyezwa kwale mali lwalungekho semthethweni, watsho esithi izenzo zikaMbina-Mthembu nazo zazingekho semthethweni futhi zizimpawu zolawulo olunobubhutyubhutyu.

UNt’sekhe uthi eli tyala bazakulivula eFleet Street balivula phantsi kwesolotya lokuthintelwa nokusitshulwa ngeengcambu kwezehlo zobuqhophololo (Prevention and Combating of Corrupt Activities Act).

UNt’sekhe ukwathe bafuna ukunika amapolisa ingxelo kaMkhwebane ukuqinisa kwityala eliqhubekayo eliphandwa ziiHawks ngokumayelana nalo mbandela.

Malunga nale mali kaMandela, iiHawks zabamba owayesakuba nguSodolophu waseBuffalo City uZukiswa Ncitha, obesakuba lisekela likaSodolophu uThemba Tinta, uNobhala onqunyanyisiweyo weANC eBCM uPhumlani Mkolo, uceba weANC uSindiswa Gomba, obesakuba ngusomlomo waseBCM uLuleka Simon-Ndzele, owayeligosa laseBCM uOndela Mahlangu, oosomashishini uZintle Nkuhlu, Viwe Vazi, Nosiphiwo Mati kwakunye noDean Fanoe.

Ityala labo lisephambi kwenkundla kamantyi waseMonti.

Kusenjalo iANC eMpuma Koloni ibizele phambi kwayo iNkulumbuso yaseMpuma Koloni uPhumulo Masualle kwakunye noosodolophu abathathu ukuze baphefumle ngale ngxelo kaMkhwebane. Aba sodolophu nguNomakhosazana Meth wase-OR Tambo, uXola Pakati waseBuffalo City noDumani Zozo waseKing Sabata Dalindyebo.

Bebizwa nje kungenxa yokuba uMkhwebane ukwakhankanye umasipala waseNelson Mandela Bay, King Sabata Dalindyebo nase-OR Tambo, esithi nabo bachitha imali ngokungekho semthethweni ngethuba lemisitho yokulungiselela ukungcwatywa kukaMandela. USolophu waseNelson Mandela Bay uAthol Trollip akabizwanga kuba asingomthunywa weANC.

Lo kaMkhwebane ukwathe inyathelo lokufakwa kwemali engange-R250 000 kwibhanki kaNkulumbuso uPhumulo Masualle, owayengumphathiswa wezezimali ephondweni ngelo xesha, lalingekho semthethweni.

Indibano yeANC ekhweba uMasualle naba sodolophu kulindeleke ukuba ibanjelwe eCalata House eQonce ngoMvulo.