Libaluleke ngantoni ikhadi logonyo lomntwana?

Wonke umzali kufuneka aqinisekise ukuba umntwana wakhe uyazifumana izigonyo nanjengokuba ekhula nje.

Kubalulekile ukuba wonke umntwana agonyelwe izifo ezinyangekayo nezo ziyingozi.

La mayeza afumaneka fele-fele kwiikliniki zorhulumente woMzantsi Afrika.

Ezi zigonyo ziye zithintele ezi zigulo zilandelayo:

· Isifo sephepha (Tuberculosis)

· Poliomyelitis

· Diphtheria

· Hepatitis A no-B

· Uqilikwane

· Chickenpox

· Rotavirus

· Pneumococcal infection

· Measles, umkhuhlane nezinye.

Zisebenza njani ezi zigonyo?

Ezi zigonyo ‘zifundisa’ amajoni omzimba ukuba azibhaqa kwaye azilwe njani iintsholongwane, imikhuhlane, izifo phambi kokuba isifo esithile siqine.

Kutheni iintsana sizinika izigonyo nje?

Iintsholongwane ezithile nezithintelekayo kwiinyanga zokuqala `zobomi zingamosulela umntwana.

Ukubagonya abantwana kubanceda kukhuseleko xa beludinga. Ezinye zezigonyo ziye ziphindwe ukuqinisekisa ukuba usana okanye umntwana lowo uhlala ekhuselekile.

Ikhadi lasekliniki lomntwana (The road to health chart)

Ukuba ubelekele kwigumbi lokubelekela esibhedlele, uyakunikwa ikhadi ‘road to health’ chart.

La makhadi awabukeki ngendlela efanayo, nanjengoko isibhedlele ngasinye sinelaso.

Qinisekisa ukuba ufumana ikhadi phambi kokuba usifulathele isibhedlele eso ububelekele kuso. Ukuba umntwana ubelekelwe ekhaya, ungalifumana ikhadi kwikliniki ekufutshane.

Zonke iinkcukacha ngempilo yomntwana wakho ziye zifakwe kwikhadi ngugqirha okanye unesi ekliniki.

Iinkcukacha ngezigonyo, nazo kufuneka zigcwaliswe ekhadini.

Khumbula, ukugcina ikhadi elo kwindawo ekhuselekileyo, ngokuba uzakulidinga xa umntwana esiya esikolweni.

Hlala uhamba nalo njalo xa usiya ekliniki, kwagqirha okanye esibhedlele, iikliniki ezininzi soze zimxilonge umntwana ngaphandle kwayo.

Inkqubo yesigonyo kazwelonke:

Ubudala bomntwana: Sesiphi isigonyo? Unikwa njani nandawoni?

Ekuzalweni BCG (isigonyo se-TB) Isigonyo ngasentla

kwingalo yasekunene

Isigonyo sePolio Amaqabaza emlonyeni

DTP Inaliti kukhohlo lwethanga

Iiveki ezintandathu Hib Inaliti kwithanga ubudala lasekhohlo

Hepatitis B Inaliti kwithanga

Lasekunene

Polio Ithontsi emlonyeni

DTP Inaliti kwithanga

Lasekhohlo

Kwiiveki ezilishumi, Uphindaphindo lwezo besandul’ukuzifumana.

Kwinyanga yesithoba ubudala, ufumana isigonyo seMasisi (Measles) kwithanga lasekunene.

Silandelwa sisigonyo sepolio ngokufumana iqabaza emlonyeni.

Kwiinyanga ezilishumi elinesibhozo, ufumana ugonyo lweDTP, iMeasles kunye nePolio.