Lithi alinaxhala lanto iKomkhulu lamaMpondo eFlagstaff

Ikomkhulu lamaMpondo eNdimakude eFlagstaff lithi alinaxhala ngenxa yesibheno esifakwe nguWezizwe Sigcau kwinkundla yezibheno esiphikisa ukuba uZanozuko Tyelovumo Sigcau yiKumkani yamaMpondo esemthethweni.

Othethe egameni leli komkhulu uNtsizakalo Ngalo uthi akukho sizathu sokuba baxhalabe ngalo mcimbi. “Egameni leKumkani yamaMpondo ndingathi le nto ayidingi koyika kuba izicacele kudala, siphuma singena sibonisa ukuba imbali nendalo ngokwayo iyasingqinela ukuba inye iKumkani emaMpondweni nguZanozuko Tyelovuyo Sigcau,” uthethe watsho uNgalo.

UWezizwe Sigcau yintombi kaMpondombini Sigcau, obeyi-Kumkani yamaMpondo de kwavela iingxelo zekomishini kaNjingalwazi Thandabantu Nhlapho ezithi inye iKumkani emaMpondweni nguZanozuko Tyelovuyo Sigcau.

Umongameli uJacob Zuma ngonyaka ka2010 unike uZanozuko incwadi emngqinela ukuba uyiKumkani yesizwe samaMpondo ngokusemthethweni.

UMpondombini Sigcau ubhubhe ezama ukukhusela igunya lakhe lokuba uyiKumkani esemthethweni yesa sizwe samaMpondo.Ingxelo engaqinisekiswanga ithi, isizwe sama Mpondo eNdimakude eFlagstaff besizimisele ukuqhuba umsitho wokwambathisa uKumkani Zwelozuko Sigcau ingubo yakhe ngokusemthethweni. “Simile kuba kukho lo mcimbi usenkundleni, kodwa asithandabuzi nto ukuba le yiKumkani yamaMpondo ezakusiphatha esi sizwe kungekudala kuba asinkatsheli apha uZanozuko nguye iKumkani yamaMpondo,” uthethe watsho uNgalo. UZanozuko Sigcau uzalwa nguKumkani uZwelidumile, yena uzalwa nguKumkani uMandlonke ozalwa nguKumkani uMarhelane, bonke bevela kuKumkani uMqikela ozalwa nguFaku. “Ikomishini kaNhlapho yaqinisekisa ukuba bukhona ubuKumkani emaMpondweni, yathi buseMzindlovu yaza yabukhomba kule ndlu kaKumkani uMarhelane yena unguyisemkhulu,” uhambisa atsho uNgalo.

Le ngxelo ithi uMandlonke akazange ade angene esikhundleni sobuKumkani ngenxa yokuba wabhubha ngondlela mnyama ngonyaka ka1982. “UKumkani ufuna ukuba kuphuhliswe ikomkhulu lakhe eliseMzindlovu kodwa yonke lo nto ibambezelekile kuba kukho ezi ngxoxo ziqhubekayo,” ucacise watsho uNgalo.

Ukanti akafumanekanga ukuthetha uWezizwe Sigcau ochase inyathelo lokungena kwale Kumkani esikhundleni sobuKumkani. Ingxelo yeli cala ithi, lo mcimbi usaphathwe ziinkundla zomthetho, ngoko abanakuthetha bengafumanga ngcebiso zithemthweni.