Lugqityiwe uphuculo lwendlela u-R61 exabise iR550 yezigidi

 Umsebenzi omkhulu wophuculo lwendlela uR61 eMpuma
Koloni, ude wabe uyasongwa, oku kubhengezwe yiSouth African National Road
Agency
  SOC Ltd (SANRAL) namhlanje.

 Le nkqubo yolwakhiwo lwendlela nenkqubo yokhuselo eMthatha
Sprigg Street ukuya eNgqeleni, nexabise amakhulu amahlanu, mashumi mahlanu
ezigidi zeerandi
 (R550 m) yinxalenye
yezicwangciso zokhenketho neminye imisebenzi ekwizicwangciso zephondo leMpuma
Koloni.

Lo msebenzi waqala ngowe-16 kweyoMsintsi ka2013, waze
waqukunjelwa ngowe-8 kweyoMsintsi ka2017.
  

 Le projekthi ibiquka ukwenziwa kwendlela kuhola  ophakathi koMthatha oya ngakwisiphambuka saseNgqeleni.
Icala elisempuma lalo mgaqo lenziwe ngokutsha, ngelixa elikwintshona liye
laphuculwa.

 Ngenxa yoku, kukho iibhlorho ezintandathu ezintsha,
enye eMthatha River, eCorana River, Sidwadweni River eseBernard Schultz Drive ukuya
kwisiphambuka saseNgqeleni.

 “Isicwangciso kukuphucula ukhuselo lwabasebenzisi
njalo nabahambi ngeenyawo ngokuvala iziphambuka ezingakhuselekanga,”
  kutsho uMbulelo Peterson onguManejala
weSANRAL.

 Iingozi ezininzi kuR61 phakathi koMthatha neNgqeleni bezibandakanya abaqhubi abatshayisa
izilwanyana eziyabulayo.