Mayiphuhlise izakhono kulutsha iNYDA

I-Arhente yophuhliso yolutsha kazwelonke iNational Youth Development Agency (NYDA) yasekwa ngeenjongo “zokuqubisana nemiceli mngeni ejongene nolutsha lelizwe loMzantsi Afrika”. Oku kufumaneka ngqo kumaphetshana athetha ngale arhente kwanakumnatha wayo (www.nyda.gov.za).

Umbuzo ngowokuba le arhente ingaba iyaqubisana kusini na nemiceli mngeni ejamelene nolutsha. Kwindibano ebikhwetywe yi-ofisi kaMongameli kwiveki ephelileyo ngokukhokelwa ngumphathiswa wayo uJeff Radebe, ulutsha laseMthatha luxelele uRadebe ukuba aluwuboni ncakasana owona msebenzi wenziwa yiNYDA, ingakumbi phaya eMthatha.

Ngokwengxelo yeli phepha izolo, uGangumzi Mshumpela webhunga labantu abatsha uthe: “Mphathiswa (Radebe) sicela i-ofisi yeNYDA epheleleyo efana neyaseMonti kule ngingqi yaseMthatha. Le ikhoyo eMthatha yinkcitha xesha ayisincedisi , nabo bambalwa bancediweyo akukho nto banayo bayasokola kakhulu.”

Owona msebenzi bekufanele ukuba wenziwa yiNYDA kukwenza amaphulo amayelana nophuhliso lwezakhono kulutsha. Oku kufanele ukwenziwa ngokujongene ncakasana neemfuno zolutsha kwiindawo oluhlala kuzo. Kungafakwa ulutsha kumacandelo ezolimo kanti asiyonto bayifunayo kuloo ndawo, mhlawumbi bona bafuna uphuhliso ngokwezakhono zokubhaka izonka, umzekelo. Oko kunganceda ukuhlangula ulutsha ebugxwayibeni obufana nendlala nokusetyenziswa kweziyobisi.

Amathemba ayephezulu ngethuba kusekwa iNYDA phaya kwiminyaka yoo2009 emva kokupheliswa kweMsobomvu Youth Fund kwakunye neNational Youth Commission, abantu besithi bavuyela ukupheliswa kwemingxilo eliqela engancedisi lutsha ngendlela ebekufanele ukuba incedisa ngayo. Ekungazini ke ukuba bayibona njani iNYDA abantu ngoku. Yonke lo nto ixhomekeke hayi ekuzigqamiseni kwale arhente, kodwa ngenxa yemisebenzi eyenza utshintsho kwiimpilo zabantu abatsha.