Ndlelantle Ngubesizwe!

“Ukusungula kwethu iContralesa apha eMpuma Koloni besikunye naye uNgubesizwe, esebenza kunye noKumkani uXolilizwe, ngelo xesha osopolitiki aba bebesithi phantsi ngeenkosi sisilwa elo dabi.”

La ngamazwi kasihlalo wombutho weenkosi zemveli iContralesa kweli leMpuma Koloni uNkosi Mwelo Nonkonyana ngethuba kusithwa ndlelantle kuNkosi Ngubesizwe Sigcawu wamaTshawe eNgxakaxa eDutywa.

UNkosi uNgubesizwe Mthetho Sigcawu ubhubhe ngethuba egaxeleka kwingozi yenqwelo mafutha kuhola wendlela uN2 kufutshane naseNgxakaxa. Izihandiba ebezizimase lo mngcwabo ziquka iKumkani yamaXhosa uZwelonke Sigcawu, eyamaMpondo uZanozuko Sigcau, ama Mpondo aseNyandeni uKumkani uNdamase Ndamase, Nkosi Ngangomhlaba Matanzima, umphathiswa uLindiwe Sisulu, usekela mphathiswa Zoa Kota Fredericks kwakunye noFikile Xasa.

Ubukhosi bamaRharhabe bebumelwe nguNkosikazi uNoloyiso Sandile ekhatshwa yindodakazi yakhe uNtombizodwa Sandile kaVelile.

Izithethi zingqinelene ngendima edlalwe leli gokra ebukhosi, entlalweni naseburhulumente ngokubanzi. Echaza le Nkosi uFikile Xasa uthethe wathi. “Kwezi Nkosi ifosi yam isebenza kunye nazo yena ubengumzekelo owodwa, ebefundisa kwabanye ngokwenza izinto ezilungileyo amaxesha onke, uphuhliso leelali zakhe ebelikhokela ngokwakhe engakhalazi nganto,”utshilo uXasa.

Egameni lendlu yeeNkosi zemveli, uNkosi Ngangomhlaba Matanzima uthe uNgubesizwe ubehlala ebanceda ngokumisela imizekelo eluncedo. “Kule mihla siphila kuyo bendiqala ukubona umntu ecela ukususwa esikhundleni esinemali, uthe xa ecela ukuphuma kwikomiti ethile phaya eBhisho wandicela ukuba ndingakhathazeki ikhona into afuna ukuyilungisa, ndavuma waphuma ngokwakhe eshiya indawo ibimnika umrholo, bangaphi abantu abanokwenza lo nto,” utshilo uNgangomhlaba.

Le nkosi ishiya ngasemva amakhosikazi ayo amabini uNoluvuyo Sigcawu kwakunye noNophelo Sigcawu, abantwana abalishumi elinesibini kula makhosikazi omabini, nabazukulwana abalishumi elinesibini.

UNgubesizwe ufumana le ngozi emva kokuba ebekwe nje ngenkokheli yemveli enegunya elilodwa yiKumkani yamaXhosa uZwelonke Sigcawu. Uneminyaka engaphezu kwamashumi amabini esebenza njengeNkosi kwiilali zaseNgxakaxa.

Le nkosi ibidlala indima ukuphuhlisa imidlalo kwiilali zaseNgxakaxha neendawo ezingqongileyo. Usomashishini wase Dutywa uNtabenkosi Ndongeni uthi, uzakuwuthathela kuye umsebenzi wokuphuhliswa kwemidlalo ibiqhutywa nguNgubesizwe.

“Ndizakubaqwalasela aba bantwana bebethatha inxaxheba kule tumente yakhe, ndizakubanika imali baqhubeke kuba andifuni ukuba uphele lo mbono wakhe,” uthethe watsho uNdongeni.