Nenze ngeyeza kusini na Mabhakaniya?

Umlandeli we-Orlando Pirates ebhiyozela ukubethwa kweKaizer Chiefs. Umfanekiso: BackpagePix

Idabi liqale kwibala lengqayi, 


Konwatyiwe zizizwe ngezizwe,
Yaqal’ equleni imimoy’ ukubhudla,
Ubuso buwile kuMakhos’ amahle,
Zizagwintyi zeenyembez’ eSoweto,
Kuyalilwa kweliny’ icala kuyahlekwa kwelinye
Zinyembezi zovuyo nenyembezi zosizi
Aphind’enz’ imbali Amabhaka-bhaka,
Njengasemihleni.

EzikaMagebhula zigebhul’ abafana bokuthula noxolo,
Kwavakala kunxakama abalandeli,
Bekhalazela ijez’ esemagxani
Bagxeka bagxininisa bathi makagxothwe,
Bagxila kwisilung’ esikhuli begxobha,
Betha Jola litshonil’ ilanga,
Izigxeko azincamatheli mntwini,
Indlel’ey’ empumelelweni ingumnqantsa,
Ntliziyo zamabhakaniya zigcad’ oonkqiyoyo.

Kusindwe ngobethole kwezikaMagebhula
Bayatanasa bayatshambaza, ungafung’ uthi zintshatsheli,
Kanti yimivuyo yokutywatyush’oxholovane,
Ifik’ iPirates yabik’ ingxelo yendlala,
Yabonis’ ukulamba nokunxanelw’ impumelelo,
Benz’ezibukwayo lenyel’ idolo kosikhwehle,
Usizana olungaMakhosi,
Intlungu ibhalwe ebusweni,
Nizawuyaz’ int’etyiwa ligqirh’ emva kocango,
Isilungu asidlali bhola. 

Udano, usizi nonxunguphalo,
Belubhalwe ebusweni kubafana bokuthula noxolo
Ibiluvuyo nolonwabo xa uMemela ebethelelela
isikhonkwane sokugqibela,

Kwahlahlamba izihlwele wagqam’ umfana,
Yangath’ uva amantyontyelo
Waqaqamb’ umfana waxel’inkwenkwezi enomsila,
Ekhuph’ ezikrakra izithonga,
Waxhom’ umgangatho bamangal’ abaninzi.

Bathi ixhama litolwe ngabaThwa,
Bawagalel’amathathu ebhekileni,
Besenziw’intlekisa oontabayikhonjwa,
Gqithelani phambili mathol’ amaduna,
Ukwanda kwaliwa ngumthakathi,
Ibuzi libonwa ngolalelelyo makwedini kaKhoza,
Funzelan’ edabini kufayayo .

Ningayenza le nto Mabhakaniya xa nithanda
Ithemba alibulali koko liyadanisa,
Nemvul’ isuke yaxhaphaka nasentlango mvanje,
Lo nto ikhulis’ ithemba ngakumbi,
Intlantsi yempumelelo ikhona,
Sikhe sangcaml’ ulonwabo,
Nezidlele zakhukhumala luncumo,
Gebhula magebhula kusekud’ engqinibeni.