Ngamashumi amabini amawaka angazukuthathwa eWSU

UNtulikazi Picane weqela lePASMAeWSU.

Bangaphezu kwamashumi amabini amawaka abafundi abafake izicelo zokufunda abangazukwamnkelwa kwiyunivesithi yaseWalter Sisulu kulo nyaka.

Oku kungenxa yamanani agqithisileyo kwabo bafuna indawo yokufunda kweli ziko mfundo.

Oligosa lonxibelelwa kule yunivesithi uYonela Thukwayo uthi abakwazi kwamnkela zonke izicelo.

“Zingaphezu kwamashumi amathathu amawaka izicelo ezifakwe ngabafundi abafuna ukufunda apha eWSU kulo nyaka, iSebe leMfundo ePhakamileyo lisigunyazisa ukuba samnkele kuphela amawaka asixhenxe namakhulu amahlanu,”uthethe watsho uThukwayo.

Imingcelele yabafundi abafuna ukungena kweli ziko ibubungqina bokuba ngenene aphezulu amanani wabo banomdla wokufunda kweli ziko.

Ingqonyela yale yunivesithi eBuffalo City uGqirha Prince Jaca uthi uxakene nabantwana abafuna ukungena kweli ziko.

“Thina apha eMonti sifumene izicelo ezingaphezu kwamawaka asixhenxe, logama kumele ukuba samnkele kuphela abafundi abakwiwaka namakhulu asibhozo,” uthethe watsho.

Uthi ingxaki ezibonwe ziiyunivesithi zeli ekupheleni konyaka ophelileyo azikhange zibanike zingxaki zingako.

“Isebe elijongene nezifundo zoshishino lelona libenoxinzelelo oluphezulu xa kuthelekiswa namanye, ukanti nakwelenjineli sinawo amanani nangona kuye kufuneke ukuba senze amalungiselelo athile kwabo bangafikelelanga kwiqondo lokuphumelela ibanga leshumi,” utshilo uJaca.

Ingxelo yale yunivesithi ithi eMthatha kuqalwe umsebenzi wokwamnkela abafundi kwakwiveki ephelileyo.

“Ingxaki ephambili esidibene nayo okwa ngoku kukuba abafundi sibamnkele thina siyiyunivesithi size sifumanise ukuba bafaka izicelo zokufumana imali yokufunda kwiNSFAS,” utshilo uThukwayo.

Imibutho yabafundi ibiphithizela izama ukunceda abo bafikayo ngokubabonisa indawo abamele ukuba bafumane uncedo kuzo. UNtulikazi Picane wePASMA uncokole neli phephandaba ngomsebenzi wabo.

“Thina sisebenzela ukuba abafundi bathathwe xa bebonke abo bafake izicelo zokufunda kwanabo beze kukhangela indawo,” ucacise watsho uPicane.

Ukanti uLuvo Quvile weqela labafundi kwiEFF uthi inguqu ezikhoyo kwindlela ekhutshwa ngayo imali yeNSFAS izakubanika ingxaki.

“Le mali ibikade ikhutshwa apha esikolweni ngoku kukho ingxelo zokuba izakukhutshwa nguNSFAS, lo nto izakubanga ingxaki ingakumbi kwaba bafundi basaqalayo, kodwa sisawuqwalasele lo mcimbi,” utshilo uQuvile.

Kunyaka ophelileyo la yunivesithi ivule amagumbi angaphezu kwamamakhulu amathathu amatsha okuhlala ePotsdam ngenjongo zokuphucula intlalo yabafundi.

“Indawo yokuhlala ephucukileyo inegalelo kwindlela aqhuba ngayo umfundi, yilonto sithe sathatha isigqibo sokuba songeze iindawo zokuhlala,” uthethe watsho uJaca.