Okuncumisayo ngeemviwo zephondo

AKUKUBANGA kwaphela kubafundi ebebebhala iimviwo zebanga leshumi eMpuma Koloni. noxa eli phondo lingumgqutsu, malunga ne-12 422 yabafundi iphume emagqabini.

Eli nani linyuke ngo-905 kwelango 2014 elalingu 11 517. Abafundi abaphumele ngokwaneleyo ukwenza isidanga eyunivesithi banyuke ukusuka ku 13 435 ngo2014 bayakufika ku 15 291 kulo nyaka siphuma kuwo. Ukanti abaphumelele ukwenza iDiploma eyunivesithi banyuke ngo 1716 bayakuthi xhaxhe ku 20 055 ukusuka ku 18 339 ngo 2014.

Umphathiswa wezemfundo kweli phondo uMandla makupula uthe, “Ezinye zezinto esizenze kakuhle kukuba sithe xa siqala unyaka sagxila kwizikolo ezazizuze ngaphantsi ko 60 weepesente ngo 2014. Besinenjongo yokwandisa inani labafundi abazakufundela isidanga eyunivesithi, savula namaziko angamashumi amane anesithandathu eTelematics ngokubambisana neYunivesithi yaseStellenbosch.”

Ukwathe, “Besinemiboniso yezakhono kwiindawo ezisemaphandleni sigxile ikakhulu kwabasetyhini.” Eli phondo likwazingca ngomfundi ogqwesileyo kuMzantsi Afrika uphela kwabakhubazekileyo nophuma kwisikolo i-Efata eMthatha.

Ukanti abafundi ababini abaphuma eSt Johns College eMthatha baphume indawo yesibini neyesithathu kwizifundo zobunzulu-lwazi kweli, ngelixa umfundi wesikolo iToli eLusikisiki engomnye wabathe bagqwesa kuzwelonke. Ukanti ingingqi yaseKaladokwe isathe gqolo ukuhamba phambili nangona yehle 11.3 weepesente kunango 2014, ilandelwa yiTinara kwindawo yesibini neze no 69 weepesente, yaze indawo yesithathu yafunyanwa liBhayi. UMakupula uthe, bazakubuyela ebhodini, esithi kukufundisa into ezakunika abafundi iziphumo. Ukwathe nangona abafundi befundiswa ulwazi bayafuna nokufundiswa indlela yokuziphatha.