Oosaziwayo bacwangcisela * -2018!

Clement Moasa

Simshiyile unyaka ka2017 nemingeni yakhe, ngoku lithuba lokutyala ku-2018 ukuze athi xa ekekelela ekupheleni sixhamle kwisivuno soko sikulimileyo.

I’solezwe lincokole noosaziwayo abadume kumakhono namabakala ohlukeneyo, libangcambazisa ngabakucwangcisele unyaka ka-2018.

S’BONILE XOLO [ Umsunguli wenkampani yeempahla iS’bo Next Level ]

“ Kukonga imali nokukhulisa inkampani yam iS’bo Next Level.”

CLEMENT MOASA [ odlala njengoKwaito kwiSkeem Saam kwiSABC 1 ]

“ Ndibhalisela isidanga seeMasters kwizifundo zoMthetho, kwaye ndivula inkampani yomzi-mveliso ].

KHANYISA BUNU [ iQhula nomdlali kamabonakude ]

“ Ndicwangcisele ukuhambisa ivangeli yokuqhula kulo lonke ilizwe

IFANI [ Imvumi yomculo we-HipHop]

“Kulo nyaka ndizakwakha umzimba wam ( physical fitness ), umoya wam ( spiritual and emotional wellness ). Ndichithe ixesha nabantwana bam (uMusa ominyaka mihlanu, nomnye ozayo kwinyanga yoMdumba 2018).

MAFA BAVUMA [ Umsasazi woMhlobo Wenene FM ]

“Ukuphuhlisa isakhono sam kwezosasazo nokuzikhulisa; kananjalo ndichithe ixesha nosapho lwam.”