Rural Youth Health and Social Enterprise Development Indaba

UKUBA ungumntu omtsha ofuna ukungena kwezoshishino, zibandakanye neRural Youth Health and Social Enterprise Development Indaba eChalumna eMonti ngoMgqibelo. Le Indaba izakubanjelwa eXhamini eChalumna eMonti ngentsimbi yeshumi elinanye.

Ezinye zeenjongo kukuqulunqwa koluhlu (database) yabo bafuna ukuzibandakanya kwezoshishino. “Selukhona ulutsha olusebenzisana noluntu kumashishini alo enza iinwele, izikroxo ezithengisa utywala, iispaza shop. Sifuna ukubadibanisa ngokwezakhono abanazo; umzekelo ezolimo, abenzi beenwele, capentery, plumbing, njalo-njalo sibajongele inkxaso esinoyifumana. Uninzi lolutsha lunazo izakhono kodwa aluyazi ukuba lungalufumana phi uncedo,” itshilo ingxelo kumbutho kwiZanoncedo. “Lukhona ulutsha olunezizakhono qha akukho nkxaso luyifumanayo. Abanye banesakhono sePlumbing, umthungo, ukwenza iinwele, umculo, ubugcisa kodwa abazi bazakwenza ntoni. Ngcono uyokhangela umsebenzi ngeso sakhono sakho,” itsho ingxelo. Le Youth Indaba ifuna ukuxelela ulutsha ngentsebenziswano phakathi kwemibutho ezabe iphaya neChalumna ngeenkqubo ezikhoyo, uphuhliso lwezezimali noshishino emakhaya.

Xa ulutsha lubuzwa ukuba akhona na amathuba abawafumanayo aphuhlisa izakhono bakwazi ubanamashishini bathe: “Akho kwalo mathuba apha. Siye sifumane loo misebenzi mhlawumni ukupheka esikolweni okanye ukwenza indlela kuphela, uphele nalo msebenzi. Sube izokwenziwa yinkampani yalo ndawo lo nto thina siqeshwe apho qha. Asazi noba singenza njani ukuze sibe nokufumana amathuba oba nawethu amashishini.”

Omnye olivolontiya kule projekthi yeZanoncedo uthe: “Thina sincedwa kukufumana ulwazi kule project sifunda lukhulu ngoba siya kuqeqesho, sikhe silime ngamanye amaxesha, nangoku senza iiComputer, senze nemimye imisebenzi yezandla.”