Safa yirhafu!

UMalusi Gigaba negqiza lakhe kwisebe lezezimali bengena ePalamente eKapa UMFANEKISO: Ayanda Ndamane/African News Agency/ANA

Yonyukile irhafu yeli loMzantsi Afrika ukusuka kumyinge ka14% ukuya ku15%,

Oku kudizwe nguMphathiswa wezeziMali kuzwelonke uMalusi Gigaba ngethuba esothula intetho yohlahlo lwabiwo-mali ePalamente izolo eKapa.

Iyonke imali yohlahlo lwabiwo-mali yonyaka-mali ka2018 yiR1,6 Trillion yeerandi.

Xa sijonga kwimali ezithe zabiwa: Imali engange 57 bhiliyoni yeerandi ithe yacuntsulelwa imfundo ephakamileyo, iiyunivesithi zeli kwakunye neeTVET College.

Ezinye zeendaba ezizakuthi zincumise uluntu ingakumbi abo badala, yimali yendodla nalapho ngomhla wokuqala kwinyanga kaTshazimpuzi izakuthi ibeyi R1,690 njengoko bebekade befumana iR1,680, iphinde ithi chatha ngeeponti ezintlanu ngomhla wokuqala kwinyanga yeDwarha itsho yenze iR1,700 iyonke.

-Imali yesibonelelo sabantwana ngomhla wokuqala izakuthi inyuke ngeeponti ezilishumi, yenze amakhulu amane (R400) ze ngomhla wokuqala kwinyanga yeDwarha iphinde ithi chatha, itsho yenze amakhulu amane neshumi leerandi (R410).

Ezinye zezinto ekulindeleke ukuba zonyuke licuba kwakunye notywala.

UGigaba ukwadize ukuba noosomashishini abantsundu abasakhasayo ingakumbi abo bangamanina, nabo babekelwe imali bucala ezakuthi ijongane nokuphuhlisana nabo.