Sibuyile ‘Isingqi Sethu’ eSajonisi

Usodolophu kamasipala waseSajonisi uLindelwa Rolobile, uthi umnyhadala wenkcubeko ‘Isingqi Sethu’ esiqhutywa kula masipala minyaka le ubangela ukukhula okumandla kwimeko yezimali kuluntu lomasipala wakhe.

Isebe leMidlalo, iNkcubeko neziThethe eMpuma Koloni lizakube likhokele lo mnyhadala ukusukela ngomso umhla weshumi kumabala emidlalo eSajonisi.

“Uqoqosho lwethu luyaxhamla; iindawo zokulalisa abantu, ezothutho, ukutya ezivenkile nabo bathengisa esitalatweni bayaxhamla ngenxa yalo mnyhadala. Akwaba unokuhlala uqhubeka apha eSajonisi okanye ujikwe igama kuthwe ngumnyhadala wenkcubeko waseSajonisi,” uthethe watsho uRolobile.

Othethe egameni lesebe leMidlalo, iNkcubeko neziThethe eMpuma Koloni, uAndile Nduna, uchaza banzi ngalo mnyhadala.

“Kulindeleke amaqela omculo wesiNtu, imiboniso yeempahla, imizobo, imidlalo yeqonga, ukubaliswa kwamabali nokuveliswa kwemidlalo kamabonakude, injongo kukugcinwa nokukhuselwa kwamasiko nezithethe zethu,” utsho uNduna.

Usodolophu waseSajonisi uthi umasipala wakhe ukulungele nakulo unyaka ukusingatha lo mnyhadala ngaphandle kwengxaki.

“Enziwe kangangoko amalungiselelo sibambisene noomasipala abaquka OR Tambo namasebe karhulumente, sikulungele ukwamkela ezo ndwendwe zingako,” kutsho uRolobile.

Indibanisela yamasebe ahlukileyo kurhulumente wephondo nakuzwelonke inika ifuthe elimandla kwimpumelelo yalo mnyhadala.

“Isebe lemidlalo, inkcubeko nezithethe nakuzwelonke, i-arente yezotyelelo eMpuma Koloni zibambisene ukwenza lo msebenzi ubeyimpumelelo,” uthethe watsho uNduna. Ingxelo ithi oku kuyinxalenye yokukhuliswa kwemeko yezimali kwindawo ezigudle amanxweme eMpuma Koloni noMzantsi Afrika ngoku njalo.

Ingxelo yesebe ithi alikabikho uluhlu lweemvumi oluqinisekisiweyo eziza kudlala kulo mnyhadala. “Sisagqibezela uluhlu lwethu, asikwazi kukhupha amagama sixele ukuba ngubani ozakuthatha inxaxheba kwiimvumi nabadlali baseqongeni,” utsho uNduna.

Ukanti imvumi yomculo kamaskandi kula ngingqi uMlindelwa (Nkunz’emdaka) Mralatya uthi akazani nawo lo mnyhadala kodwa angavuya ukuba angathatha inxaxheba.

“Ndihleli andenzi nto, ndirhalela ukucula kuba ngumsebenzi wam ukucula,” utshilo uMralatya.