Sukungena elwandle unxilile, uzakutshona

Kutyalwe iindadi eziyi43 kumalwandle aseMonti ezizakuthi zijonge ukhuseleko lwabathandi bolwandle ngeli xesha. UMFANEKISO: BCM

Kusaqhutywa nokukhangelwa umntu orhaxwe ngeCawe (izolo) kulwandle iEastern Beach nanjengoko ebengekafumaneki.

Ingxelo ekhutshwe nguMasipala ombaxa iBuffalo City ithi, ngabantu abahlanu abahlangulwe berhaxwa ziindadi ngempela veki.

IBCM, ithi, onke amalwandle aseMonti azakugqogqwa de libe liyafumaneka ixhoba. Namhlanje kubonakala kuzolile elwandle kungagcwelanga nje ngempela veki.

Uluntu lulunyukiswa ngulo masipala ekubeni lusoloko ludada ngakwiindawo ekubonakala kuyo iindadi. Uluntu lukwa lunyukiswa ekubeni lusoloko lulandela imithetho ngamaxa onke kwaye luhlale luthe qwa luqaphele futhi lungangeni emanzini luzintyintye ngotywala.

IBCM ithi oyena mthelela wokurhaxwa kwabantu amaxesha amaninzi ngabo bangawahloniphiyo amanzi bangena kuwo bezintyintyile.

Ngeli xesha leeholide zikaxakeka iBCM yongeze iindadi ngeenzame zokukhusela uluntu kwiziganeko zokurhaxwa.

Zizonke iindadi ezibekiweyo ziyi43, ezisebenza isigxina ziyi18, ezibekwe okwethutyana ziyi25.

Umyalelo kuluntu malunga nento ekufuneka uyenzile elwandle, kuyacetyiswa ukuba udade kwindawo obona kuyo amalaphu ajingayo ambala ubomvu notyheli (red & yellow) kuba zezona ndawo zigunyaziswe ngokhuseleko.

Okunye, sukudada wedwa okanye kwindawo ethe cwaka, kwaye xa uzibona uyatshona phakamisa isandla.