Ubhaqwe nguBond umzimba wetitshalakazi ebinyamalele

Ititshalakazi yaseLusikisiki uYonela Mahlungulu (34) obhaqwe sele ebhubhile enamanxeba okudutyulwa eFlagstaff, imoto iyodwa qelele kunaye. UMFANEKISO: FACEBOOK

Ekubeni engakhange afike emzini wakhe kurhatya lwangoLwesihlanu uYonela Mahlungulu (34), nongutitshalakazi, umyeni wakhe wenze iinzame zokubuzisa ngaye noye wafumanisa nokuba kwasesikolweni kusasa khange afike, yabe ifowuni yakhe ikhona eyishiye endlini. Indoda iye yayokuvula ityala lomntu olahlekileyo kwisikhululo esikhufutshane.

Le titshalakazi umzimba wayo ubhaqwe yinja yamaPolisa egama linguBond esuka kwicandelo leK9 Search and Rescue Dogs kugqogqo obelusenziwa ngamaPolisa nangabahlali ngoMgqibelo, ebhaqwa emva kwemini ecaleni komlambo kwilali uMtsila eLusikisiki.

UCol Priscilla Naidu uthi, lo titshalakazi uvuke emzini wakhe eRobert kuNgobozana eLusikisiki walungisa njengesiqhelo elungiselela ukuya esikolweni ahlohla kuso nongakhange abuye de kwaxhalaba umyeni.

Ngethuba kuqhutywa ugqogqo itrekha yemoto iveze ukuba imoto ikwilali iBukuveni eNtlezi kude ukufuphi neFlagstaff.

Imoto ifunyenwe yabe inamaqabaza egazi ebhuthini sabe isitixo semoto sisekwinjini wabe wona umzimba ungekho.

Ugqogqo luqhubekile de wafunyanwa umzimba wabe unamanxeba okudutyulwa ngasentla.

Ityala lokubulala livuliwe liphantsi kophando. Unobangela awukaziwa kwaye nabarhanelwa abakabanjwa.

Amapolisa abongoza nabani na onokubanolwazi malunga nesi sehlo atsalele eLusikisiki u10111, okanye le nombolo 0824422714 kungenjalo atyelele isikhululo esikufutshane naye lowo uzakukhuseleka.