Ubuyela kuzinzo ngokwasezimalini umasipala waseKSD

USodolophu weKing Sabata Dalindyebo (KSD) uDumani Zozo

Ziyabonakala iinguqu kumasipala iKing Sabatha Dalindyebo (KSD) kwiintsuku ezilikhulu phantsi kwesikhokelo esitsha. Oku kudizwe nguSodolophu waseKSD uDumani Zozo kwinkomfa noonondaba eMthatha. Ubalule ukubuyela kozinzo ngokwasezimali kwezinyanga zintlanu zidlulileyo, ukususela kweyeThupha ukuza kuthi ga ngoku.

Lo masipala ubukhe wangena ezingxakini zemali kwade kwabanzima nokubhatala abasebenzi ngeempela nyanga. Iinguqu zivele notshintsho olufike emva kolonyulo loorhulumente basekuhlaleni ngenyanga kweyeThupha.

UZozo ukwadize nokuba ukuhanjiswa kweenkonzo eluntwini nako kubuyela esiqhelweni. Kulwaphulo mthetho uthe ngamakhulu ezithuthi ezirhuqiweyo emva kokumiswa kwiindawo ezingekho mthethweni kwidolophu yaseMthatha.

Iingxelo zithi eliphulo sele lifake engxoweni kamasipala imali esondele kwisigidi serandi kwezinyanga zimbalwa zidlulileyo. “Umasipala akasekho kwimeko embi ngokwasezimalini nangona ndisazobhengeza ezo ndaba kwintlanganiso yebhunga.

Ukukhuthaza ukubhatalwa kwenkonzo zikamasipala ngabahlawuli benkonzo sithathe isigqibo sokubanika isaphulelo somyinge wamashumi amahlanu ekhulwini wepesenti (50%) de kubengumhla wamashumi amathathu ananye kule nyanga,” utshilo Zozo.

Nangona esisigqibo sesaphulelo ngo50% kwirates siqhwatyelwa izandla kodwa umbutho wabahlawuli benkonzo iMthatha Rate Payers Association(MRA) uthi alonelanga elinyathelo ekukhuthazeni kokuhlawulwa kwenkonzo zikamasipala. Usekela sihlalo kulo mbutho uBoy Malgas uthi esisaphulo ngumtyhi wexeshana. “Siyalivuyela elinyathelo likamasipala nangona oku iyinto yexeshana. Ingxaki ekudala sinayo eKSD kukuxhuma kwentlawulo zezindlu. Umzekelo kule nyanga sikuyo xa uzokuhlawula ityala unikwa isaphulelo kodwa kwinyanga uzakuhlawula kwala mali iphezulu, lo nto ibonakalisa isisombululo sexeshana,” utshilo Malgas. Ukwathe, “Sifuna kujongwe ukuba bekutheni ityala ukuze libe likhulu lingabhataleki ekuqaleni.

Sizoqhubeleka singabhatali kuba iintlawulo zenkonzo zikamasipala ezinyuka ngendlela engafanelekilekanga. Ukunyuswa komgangatho wendlu ngokudlulisileyo wakugqiba unike isaphulo akuncedisi kwaphela.”

Kusalindeleke ukuba usodolophu athethe nebhunga ngezingxelo zokuphucula kwezimali kulo masipala.

Ebutsheni bonyaka ozayo lo masipala uthembise ngokwakha zindlu zabantu abakwinqanaba eliphakathi.