Ukhuphiswano lwezincoko eQonce

NgoMgqibelo umhla we-4 kweyeNkanga kumenya abahlali kumsitho wokhuphiswano lamabanga aphakamileyo eSteve Biko Centre eGinsberg. Inkqubo iqala ngentsimbi yesithoba kusasa.

Izikolo ezimenyiweyo zobe zikhuphisana ngombhalo buciko lwesincoko phantsi komxholo othi: “Ukubaluleka Kweelwimi Zemveli.”

Iinjongo zolu khuphiswano kukuphucula ukusetyenziswa nokubhalwa ngokugcisa kweelimi zemveli.

Isincoko esiphumeleleyo sizakupapashwa kweli phepha lethu kule veki izayo.

Iyobonana ngoMgqibelo! Idilesi ngu: One Zotshi Street, Ginsberg, eQonce.