UMasualle ukhanyisela abahlali baseBurgersdorp naseVenterstad

Inkulumbuso yeMpuma Koloni uPhumulo Masualle iluqukumbele utyelelo lwayo kwiidolophu eziquka iVenterstad naseBurgersdorp ngokunikezela ngendlu evuselelwe ngokutsha kwingwevukazi eminyaka ingamashumi alithoba anethoba uNozamile Botha waseVenterstad. 

Le nkulumbuso ijikeleze kula ngingqi iqhubela phambili imbono zephulo elibizwa ngokuba yiMasiphathisane elijonge ukuphucula indlela ekugqithiswa ngayo inkonzo kubantu base Mpuma Koloni. 

Eli phulo lijolise ukumanyanisa abantu bokuhlala, amasebe karhulumente nemibutho yabahlali kwinzame zokuphucula intlalo yoluntu ngenkqubo zikarhulumente. 
Lamiselwa ngokusemthethweni ngenyanga kaCanzibe walo nyaka kumasipala wesithili saseAlfred Nzo waza wagqithela kwabanye oomasipala kamva. Amasebe ohlukeneyo karhulumente ayinxalenye yegqiza lale nkulumbuso enikisa ngeenkonzo ngqo eluntwini kanye kwindawo oludibana kuzo. 

Ngoncedo lweenkampani zabucala indlu enikezelwe kumama uBotha ifakwe umbane nomatshini wokufudumeza amanzi.  
Le nkulumbuso ikhanyise ipali ezinde ezithi zikhanyise ngamandla ezintandathu kwilokishi zaseBurdersdorp eEureka,Thembisa naseMzamomhle, eyesixhenxe ipali ikhanyiswe eVenterstad.