UMasualle usahlaba ikhefu leveki

INKULUMBUSO yaseMpuma Koloni uPhumulo Masualle, uza kukhe athi gu bucala kumsebenzi wakhe wokuxakeka ziimfuno zephondo nanjengoko ethabatha ikhefu leentsuku ezisixhenxe.

Kule veki uMphathiswa woPhuhliso loLuntu kweli phondo, uGqirha Pumza Dyantyi, ufungiswe njengeBambela Nkulumbuso.

UDyantyi, obefudula enguMphathiswa wezeMpilo, uza kubambela kwesi sikhundla de kube ngomhla wesixhenxe kule yeNkanga.

Ngokwengxelo, uMasualle ebethe tsi gxada phesheya kweelwandle ngokwempangelo, ukusuka ekuqaleni kwale veki ukuza kuthi ga izolo (ngoLwesithathu). Ukusukela namhlanje (uLwesine), uMasualle uza kuthatha ikhefu ayokubuyela emsebenzini ngomhla wesixhenxe.

UDyantyi ufungiswe yiNtloko yeeJaji yaseMpuma Koloni uMfanelo Mbenenge koondlunkulu bephondo eBhisho.

UDyantyi ligqala lombutho iANC kwaye sele esuka kuba nguSodolophu kumasipala waseMbhashe ozinze eDutywa.

Ngaphandle koko uDyantyi, owaqeqeshelwa ubugqirha eCuba kwiminyaka yoo1990, ukhe wachitha iminyaka engugqirha wabucala eDutywa.