Unxunguphalo emva kokubhubha kooSomlomo ababini

Kwiveki enye iMpuma Koloni iphulukene nooSomlomo ababini, abangoomama, koomasipala abohlukeneyo kweli phondo.

Noxa nje izehlo zokubhubha kwabo zingafani, iANC yaseMpuma Koloni ishiyeke intywizisa ngokubhubha kwala maqhawekazi.
 
NgoMvulo ebusuku kudutyulwe uSomlomo womasipala iRaymond Mhlaba uThozama Njobe kwilokishi iNew Town eBhofolo, ze abenzi bobobubi baphela enyanyeni. UNjobe ubhubhele esibhedlele emva kweeyure ezimbalwa.

  
Noxa nje kungekacaci ncakasana esona sizekabani sokubhubha kukaNjobe, okuthe ndii kukuba oku sisehlo esiphenjelelwe yipolitiki.
 
Kusenjalo ngoLwesibini, kuvakele iindaba zokubhubha kukaSomlomo womasipala waseNgcobo uSiphokazi Nkele. UNkele ubhubhe emva kwengulo emfutshane, ngokokutsho kwe-ofisi yeANC eCalata House eQonce.

  
“Sothukile futhi sinxunguphele ngokubhubha ngesaquphe kwakhe (Nkele). Njengombutho, besisalinde lukhulu kuye. Sithatha eli thuba ukuthumela amazwi ovelwano kusapho lwakhe, umasipala waseNgcobo, iANC kwanabantu baseMpuma Koloni bephela.
 
“Kananjalo, sisothukile futhi singayikholelwa into yokubhubha kukaqabane uThozama Njobe. Ayikholeleki into yokuba [kungadutyulwa] kubulawe umntu obethanda ukuncuma nothandekayo njengoqabane uThozie,” utshilo unobhala weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane.
 
“Uqabane uThozie noqabane uSphokie ibingamatshantliziyo eANC aseze ngobuso ezweni. Sakuhlala siyikhumbula imisebenzi yabo abayenzele uluntu. Kwiintsapho zabo zithi lalani ngenxeba, ilahleko yenu yilahleko nakuthi,” utshilo uMabuyane
 
Amalungiselelo okungcwatywa kwala maqhawekazi, ayaqhuba noxa nje umhla ungekabhengezwa.