Uphuhliso noxando kwisikhululo seenqwelomoya eMonti

Umanejala wesikhululo seenqwelomoya eMonti uMichael Kernekamp, ethetha noonondaba ngenkqubo yokuphuhlisa esi sikhululoUmfanekiso: BHEKI RADEBE

Isikhululo seenqwelomoya saseMonti sibhengeze ukuba siza kuqala umsebenzi wokuzixandisa ngeenjongo zokuba sitshintshe sibe sisikhululo esitsala umdla kwihlabathi ngonyaka ka2025.

Oku kubhengezwe ngabaphathi besi sikhululo kwindibano nabezeendaba kwesi sikhululo kutshanje. Phakathi kwale misebenzi, luxandiso lwendawo yokumisa iimoto, uxandiso lwegumbi lwabatyeleli (lounge) kwanoxandiso lwendawo yokundanda kweenqwelomoya. Akuphelelanga apha ke, kuba esi sikhululo sikwabhengeze nongenelelo lwaso kumbandela wokokoso lwendalo kwanenyathelo lokuphuhlisa isikolo samabanga aphezulu iTsholomnqa High.

Umanejala wesi sikhululo, uMichael Kernekamp, uthi ukhulile umthamo wabo basebenzisa esi sikhululo, watsho esithi ukunyuka kwamaxabiso amafutha ezithuthi kwenza ukuhamba ngenqwelomoya kube likhubalo lokonga imali. Iinqwelomoya ezinamaxabiso aphantsi, ezifana noFlysafair kwanoKulula zezinye zezizathu zokuba siqhubeke nokusetyenziswa esi sikhululo, utshilo uKernekamp.

USenzeni Ndebele, ongumanejala ophezulu kwimiba yonaniselwano kwaAirport Company South Africa, ubhengeze ukuba esi sikhululo siza kuqala inkqubo yokunceda isikolo iTsholomnqa High ingakumbi kumba wokulungiswa kweziseko.

Kule ndibano noonondaba, kukwavakale ukuba amagama afana nelikaSteve Biko kwanelikaKumkani uHintsa kaKhawuta, ngamagama aphambili anokusetyenziswa ukutshintsha igama lesi sikhululo.

Oomanejala besi sikhululo bathi abanomdla kule nkqubo yokutshintshwa kwegama, bangathabatha inxaxheba ngokuthi bagcwalise uxwebhu olulungiselwe oko.

UNdebele uthi esi sikhululo siqashe abantu abakumakhulu amabini anamashumi amathandathu anesine (264) kwaye sixhamlisa ingeniso yelizwe ngemali ekwizigidi ezingamakhulu amabini anamashumi amabini anesibini (R222m).