UQoboshiyane uza kutyelela aMasilamsi eBhayi

UZA KUQALA utyelelo oluntsuku-mbini kwiindawo zaMasilamsi phantsi komasipala weNelson Mandela Bay umphathiswa wezolimo nophuhliso lwamaphandle, uMlibo Qoboshiyane.

Olu tyelelo luza kuqala namhlanje kwizikolo, i-Al Azhar School kwakunye ne-Al Azhar Musjid eziza kube zibuthelene kwisikolo samabanga aphantsi i-Al Azhar Musjid.

Ukuphuma kwakhe apho uQoboshiyane uza kube eseMuslim Movement Hall nalapho anendibano neendawo eziyingqongileyo.

Ukusuka apho uza kutyelela amavolontiya e-47 Soup Kitchens nalapho aza kunikezela ngezipho zokutya eLivingstone Hall.

Ngomso uza kuqala utyelelo kwisikolo iNasrudeen School Kwa Nobuhle adlulele nakwezinye iindawo.