Usapho olutsha kwiGenerations – The Legacy

UTerence Bridgette ozakudlala kwiGenerations: The Legacy

UTERENCE Bridgett wongezwe njengomnye kubadlali
be-Generations – The Legacy kwaye sele eqalile nokulungiselela iziqendu zakhe  nabakwa-Morula Pictures.

 

UBridgett ukhe wavela kwimidlalo eliqela equka: 7de
Laan, Backstage, Isidingo, 90
Plein Street
, High Rollers, Binnelanders neminye
eliqela.

 

Kulindeleke adlale indima kaMichael Phillips  ozakubonakala okokuqala ngoLwesihlanu umhla
wokuqala kweyoMnga.

 

Ngokomlomo ophuma kwiGenerations – The Legacy,
uMichael yiNgqonyela ye-Infrastructure Development Bank.

Ungutata kwiintombi ezimbini uPam noZoe, kwanomzukulwana
wakhe uBrandon.

Uyaluthanda usapho  kwanomsebenzi wakhe. Unomdla wokuphuhlisa,
ukudala imisebenzi, ingakumbi emaphandleni.

Uvutho-ndaba luphakathi kukaJack noMichael, nalapho
uMichael ezibona etshintsha ngenxa yobukho bukaJack ebomini bakhe.

 

UMichael ikwangutata ozikhulisela abantwana bakhe
ngaphandle kowasetyhini.

Ezi ntombi zimbini zikaMichael nazo zibonakala
ngamandla ebalini, nalapho enye yazo isebenza njengentatheli ngelixa yena
umzukulwana wakhe oneminyaka eli-16 uBrandon ephila nesimo se-autism.
Asikabinalo ulwazi ngabo bazakudlala njengosapho lwakhe!