uvimba wemibongo

Ndinyamezeleni noba andinyamezeleki, Zamani ukuziqhelisa mna noba andiqheleki, Ndithandeni noxa ndingathandeki, Yintlungu ukungathandwa sisizwe ophila kuso, Yintlungu ukunikelwa umva ngabasondele kuwe, Yintlungu engathethekiyo xa bade bakwakhele izabatha, Andisayithethi yokuba livunkqela lethiphathipha, Ezimbi zonke zoyanyiswa nawe ngenxa yentlupheko.

Intlupheko andikaze ndiyicele, Nabani na emncamatheleyo izenza nje isanama, Ukuphila phantsi kwentlupheko ayontando yamntu, Ubuhlwempu bungaphandle, ingaphakathi lam lisisikhwivivi, Imibono yam inabile,amaphupha wam aqhakazile, Intlupheko ndiyayigawul’ iyamila.

Inyembezi zam zenza umjelo umhla nezolo, Ziqathakele eluthulini zenze isiza, Ukuwa kwazo kususa intliziyo esihlalweni, Igungxuke ixhagwe ngamahlwili, Into endayizela kulomhlaba kukungcungcutheka, Ndinga ndingawufunqula umandlalo wam, Ndiyowubeka ecaleni kwengcwaba labazali bam, Bandoxuthele intlungu nentlupheko endikhula phantsi kwayo, Umbuzo babendishiyelani ndingenabani kulomhlaba ungenanimba?

Kwemka abazali ndasala ndiyintengento, Bemka ndiseyimveku bandishiya ndingenabani, Ixesha lokuyalezwa emntwini lalingekho, Izihlobo zazihambela kude okwelanga lasebusika, Ndinqwenela ukuba ndizalwe ngokutsha, Ndizalwe ndifumbethe ubutyebi, Ndiyeke ukuba yimpunde ezalwa zizilanjana, Nazo zijike zikushiye zingabhungisanga, Ububele ndakubenzelwa YINTENGU, Kanti ke isono sam siyintoni na kulo mhlaba?

Isono sam kukuhlala inyanga ezilithoba esibelekweni sehlwempu, Nam zange ndicele ukuza emhlabeni ntonje kwakuyintando kaMdali, Seyincame yaba lityala lam ukuza kulomhlab’ umagad’ ahlabayo, Intshwabulo ndazifumana ndisesesinqeni, Ndifikele phezu kweziqalekiso, ndakhulela phambi kwazo, Kungoku ndintyumpantyumpeka ndodwa kwichibi lentsokolo, Phenduka mhlaba undiginye nam, Ayikho endiyiphilelayo ngaphandle kwentlungu nenzingo, Yintsimi kabani endayibhuqisa ngenkomo zikabawo? Isono sam saziwa ngophezulu.

Ndikhumbula intsuku zamandulo, Apho umntwana wayekhuliswa sisizwe, Usana xa lungaphandle lwalugutyelw’ inembe ngoqale wafika, Ixesh’ apho intlungu kwakusutyelwana ngayo, Ndiyasola utshintsho lweza nam, KAZI NDENZANI KULOMHLABA LENTO NDINGAKUFUMANIYO UKONWABA NOKUPHUMLA EMPHEFUMLWENI ?