uvimba wemibongo

Siv’ amantyontyelo namakhwelo sithi kuhle,

Akhont’ intle ntonje sinyamezele,

Kunyekenyeke kweli ilizwe sikulo,

Ngumbhodamo nguqulukubhode,

Kuphethe ophunyuka-bemphethe,

Andazi noba kuyehliwa noba kuyenyukwa,

Sizawuncama sibengamamenemene,

Sehla nabehlayo sinyuka nabenyukayo,

Namhlanje siva le ngomso yenye, Abasemagunyeni bafana nemozulu, Ingqondo zethu bayaziphithizelisa, Asisayazi nale besiyazi,

Sikwilizwe lezibhicongo ngenene.

Ebunyanisweni sizawujijeka intamo,

Sibajongile naba bakwaGupta bacing’ uba silele, ASILELANGA NTONJE SINTENETYILE, Qha besisajonge le yephulo lokuwa kwentlawulo kwimfundo ephakamileyo,

Suka yaphuma nodlolwazana,

Usizana olunguMcebo Dlamini luntanya-ntanyaza eziseleni, lungasazi ngekamva lalo, Yasik’inimba nemfesane kumzali endinguye,

“Ukonakala kobisi kukulunga kwamasi Dlamini” Besesolule imiqala sibaze indlebe silinde ukuphuma komqulu kowayesakuba ngumkhuseli woluntu,

Suka wabhagrumla uJackson Mthembu,

Ngelithi makwehliwe ezihlalweni, Ukuba kwehla bani kushiyeka bani yindaba yakwaMkhozi,

Akwaziwa kwawuhl’abehlayo kunyuk’ abenyukayo,

Kazi sawusa yiphi komkhulu

Sisathe ntaa amehlo eLuthuli

Sizibazile indlebe,amehlo sikhuphe nasentloko, Suka kwaxhwithwa Amabhakaniya ngamadzantsantsa asePitoli,

Kwasindwa ngobethole kuMakhosi, Kanti azawujika abezinyanda kungentsuku zatywala, “Umhluzi wenye siwupheka ngenye” Besingayilindelanga nale nyhikityha yezikhukhula kwandonga-ziyaduma,

Kwenzekani kwanyama-yipheli?

Sakhe salibala ngezezolo, sagxila kwisiqingatha sesibini sikaNogumbe,

Zemk’ inqwelo namanzi ngophanyazo, Ziyenzeka into ezingaqhelekanga kweli,

Sikrotywe yimfen’ enempandla,

Ilizwe lezigigaba.

Sifuna la Mzantsi Afrika woxolo nothando,

Hayi lo siphila kulo wodontsele ecaleni,

Sawude sinikelwe umva nazizinyanya,

Kwale yezitshi nezichotho ezenza, imimangaliso sisibetho nje iyodwa,

Kungenzeka yingqumbo evela emazulwini,

Yiza ngokwakho Thixo unyana wakho ngathi uhamb’ edlala,

Sifikile kwantshabalala uSathana uyabhiyoza

Intliziyo yakhe igcad’ onkqiyoyo

Abaphantsi bajong’ endenxe

Into ezenzekayo aziqhelekanga

Sesincame sangamayilo mvanje

Ziyaphithizeliswa ingqondo zabanyatheli beli.Inene siphila kwilizwe lezibhicongo.