uvimba wemibongo

Wayaphi na la Mzantsi Afrika wawunamaphupha? Wayaphi na la Mzantsi Afrika wawuneminqweno? Wayaphi na la Mzantsi Afrika wawunemibono? Wayaphi na la Mzantsi Afrika wawunoxolo? Wayaphi na la Mzantsi Afrika wawunenkokeli ezithembekileyo? Sesishiyeke noMzantsi Afrika onentshutshiso nobubhedengu nje.

Sifuna iinkokeli zethu ezinobuchule bokusebenza nabantu, Zayaphi ezankokeli zaziwongwe ngembasa yoxolo? Sifuna ezankokeli zibeka iziqu zazo emva zikhokhelise imfuno zoluntu, Sifuna ezankokeli zazingathengisi ngenyaniso, Sifuna ezankokeli zazimxabisile umntu, Sifuna inkokeli ezithobekileyo nezithembekileyo, Sifuna ezankokeli zazikothula umthwalo ongothulekiyo, Sifuna ezankokeli zazisithembise ngokusothula idyokhwe yobukhoboka, Inkokeli ezikhoyo zinempalakhosi.

Ziphi ezankokeli zazisithembise ngokubhangisa ivumba lobuhlwempu? Sifuna inkokeli zethu ezi zazithe zizotshabalalisa intlupheko, Mazibuy’ ezankokheli zazisinik’ ithemba lempilo engcono, Sifuna ezankokeli ziphethe izitshixo zokuvulwa kwamasango emfundo yasimahla, Sifuna amaqhawe angazuthengisa ngelizwe lethu esalilwela kanzima, Sifun’ inkokeli ezinemibono ephucukileyo, Hlaziyan’ ingqondo zenu nicinge ngezithembiso enazenzayo ebantwini.

Sifike kuMzantsi Afrika omtsha sinethemba, Sahlala salinda ngomonde sisenalo ithemba,Suka kwaphela nalontwana yethemba kwavel’ uburhalarhume nokunyoluka, Sindind’umva sibuyela kwaFaro,Ayontando yethu ukuhlala ebugxwayibeni, Ayontando yethu ukuhlwempuzeka, Ayontando yethu ukungafezekiswa kwezithembiso, Ayontando yethu ukujika nelanga singenamisebenzi, Ayontando yethu uba irandi mayibe bhetyebhetye, Ayontando yethu uba izakhono mazingayi emaphandleni, Ayontando yethu ukurhola amandongomane, Sonke sinqwenela imivuzo engcono nencumisayo.

Inkqubo yokubuyiswa komhlaba wethu ibethwa ngoYaba, Isabhokhwe sendlala sikatsa sibhijele, Inkokheli azinasizinzo zehla zinyuka okwerandi, Sifuna inkokheli ezikhuthaza ukwenziwa kwezinto ngendlela kuzoba notyalo-mali, Sifuna inkokheli ezizakulwa nokuthutyeleziswa kweziyobisi, Sifuna kubhange ubuqhetsebi, ubusela nobubhedengu, Sifuna inkokeli ezikwaziyo ukohlula okulungileyo kokungalunganga, EYONA NTO SIYIFUNAYO ZINKOKHELI ZOKWENYANI.