uvimba wemibongo

Mhla ndalandulela eli,

Zekungatyholwa amagqwirha

Zekungabizwa magqirha namaxhwele

Zekungayiwa kwababonayo nabaxokayo

Zekungabi nampixano nakukrwempana

Zenibuyeke ubugqi buphumle,

Zeningajongani ngezikhondo zamehlo.

Zenaz’uba ndisabele ubizo,

Ubizo lwamanyange akuthi,

Mhla ndanikezela,

Ndingasabonwa ngeliso lenyama,

Sendibonwa ngeliso lengqondo,

Kusele inkumbulo nomfanekiso-ngqondweni,

Sendiyimbali, imbali eyakhayo nenik’umdla,

Imbal’entle enxanelwe ngabasakhulayo,

Bakusala bezibuza imibuzo,

Ixabiso lam belingabonakali ndisaphila,

Ndakusithela lakugqama libengezele,

Igalelo lam kulo mhlaba lakucaca ndingasekho,

Ndigange umhlaba ngesifuba,

Amadada obawomkhulu engaswele malusi.

Nakulicul’elandincamisayo,

Ngelolixa sendisithele kuni,

Ixabiso lam beningaliboni ndisadl’amazimba,

Ndakususwa kuni kungona ndigqamayo,

Ninjalo ukungathembeki kanene,

Nikwanjalo nokunganyaniseki,

Uthando ebendiludinga ndisaphila,

Nandivimba nandibandezela lona,

Inkxaso endandiyicela nayigogotya,

Nililelani ke ngoku xa ndingasekho?

Musani ukundilela zilileleni nina,

Ntlungu zomhlaba ndizishiyile,

Intsizi nenzingo azisekho,

Kukhona ukuphumla noxolo,

Kukho ulonwabo nenjabulo,

Andenzi nkcazelo mntwini,

Ndamkelwe ngezandla ezishushu,

Amatyala ndiwashiy’ezantsi emhlabeni,

Ulonwabo likhakha lam,

Ukuphumla ndikuphiwe,

Mhla ndalandulela eli zenithule nithi cwaka,

Nibhiyozele ubomi bami ngokuphelelyo.