UVIMBA WEMIBONGO

Diliz’ udonga lodano uphind’ uzingise

Danisa unxunguphalo uzidalel’ ulonwabo

Dambis’ ingxokozelo nezityholo zongendawo

Dedis’ukuziqumbela ngokubulal’ isazela

Dungedelisa loo moya uthi zigqithise amafu

Ungazityabulisi uzitshise izidlele ngeenyembezi

Ungazivingceli ngeengcingane ezingendawo

Ungaziyabulis’ entlango usezela umoya wembubhiso

Ungoyiki, unkwantyiswa ngabantu, benezabo nabo

Ungazibulali, usabalulekile, usathandwa, awone mntu

Qina okwentsika yentsimbi, ulindiwe likamva lakho

Qina okwedonga lobhedu, uzokumelana nelizwe

Qinis’ umbhinqo kushwaban’ugqongo uqonde phambili

Qina uthi nkqi, ubomi asibobamabhetye-bhetye

Qolozela kwinyoka yobhedu, ungazirhawulisi ngokufa

Ubomi ungabufulatheli ,ujongane nokufa njengekroba

Ubomi bukulindile, phuma kwimbiz’ ebilayo yeentsizi

Ubomi bunxanelwe wena , nawe sukuzidelela

Ngxe! Lala ngalo,lingopheli ngaphakathi!

Ngxe! Vuka ungafi ufiswa kokulungisekayo!